Noblesse

Noblesse

Thể loại: Hành động, Thần thoại, Bí ẩn, Học đường, Sci-fi, Siêu nhiên

Tác giả: Son Jae Ho, Lee Gwang Su

Nhóm dịch: Hamtruyen , Blog truyen cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel(hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm... 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 501 4 days ago
Chapter 500 5 days ago
Chapter 498 1 month ago
Chapter 497 1 month ago
Chapter 496 2 months ago
Chapter 495 2 months ago
Chapter 494 7 months ago
Chapter 493 7 months ago
Chapter 492 7 months ago
Chapter 491 7 months ago
Chapter 490 7 months ago
Chapter 489 7 months ago
Chapter 488 9 months ago
Chapter 487 10 months ago
Chapter 486 10 months ago
Chapter 485 10 months ago
Chapter 484 10 months ago
Chapter 483 11 months ago
Chapter 482 11 months ago
Chapter 481 11 months ago
Chapter 480 11 months ago
Chapter 479 1 year ago
Chapter 478 1 year ago
Chapter 477 1 year ago
Chapter 476 1 year ago
Chapter 475 1 year ago
Chapter 474 1 year ago
Chapter 473 1 year ago
Chapter 472 1 year ago
Chapter 471 1 year ago
Chapter 470 1 year ago
Chapter 469 1 year ago
Chapter 468 1 year ago
Chapter 467 1 year ago
Chapter 466 1 year ago
Chapter 465 1 year ago
Chapter 464 1 year ago
Chapter 463 1 year ago
Chapter 462 1 year ago
Chapter 461 1 year ago
Chapter 460 1 year ago
Chapter 459 1 year ago
Chapter 458 1 year ago
Chapter 457 1 year ago
Chapter 456 1 year ago
Chapter 455 1 year ago
Chapter 454 1 year ago
Chapter 453 1 year ago
Chapter 452 1 year ago
Chapter 451 1 year ago
Chapter 450 1 year ago
Chapter 449 1 year ago
Chapter 448 1 year ago
Chapter 447 1 year ago
Chapter 446 1 year ago
Chapter 445 1 year ago
Chapter 444 1 year ago
Chapter 443 1 year ago
Chapter 442 1 year ago
Chapter 441 1 year ago
Chapter 440 1 year ago
Chapter 439 1 year ago
Chapter 438 1 year ago
Chapter 437 1 year ago
Chapter 436 1 year ago
Chapter 435 1 year ago
Chapter 434 1 year ago
Chapter 433 1 year ago
Chapter 432 1 year ago
Chapter 431 1 year ago
Chapter 430 1 year ago
Chapter 429 1 year ago
Chapter 428 1 year ago
Chapter 427 2 years ago
Chapter 426 2 years ago
Chapter 425 2 years ago
Chapter 424 2 years ago
Chapter 423 2 years ago
Chapter 422 2 years ago
Chapter 421 2 years ago
Chapter 420 2 years ago
Chapter 419 2 years ago
Chapter 418 2 years ago
Chapter 417 2 years ago
Chapter 416 2 years ago
Chapter 415 2 years ago
Chapter 414 2 years ago
Chapter 413 2 years ago
Chapter 412 2 years ago
Chapter 411 2 years ago
Chapter 410 2 years ago
Chapter 409 2 years ago
Chapter 408 2 years ago
Chapter 407 2 years ago
Chapter 406 2 years ago
Chapter 405 2 years ago
Chapter 404 2 years ago
Chapter 403 2 years ago
Chapter 402 2 years ago
Chapter 401 2 years ago
Chapter 400 2 years ago
Chapter 399 2 years ago
Chapter 398 2 years ago
Chapter 397 2 years ago
Chapter 396 2 years ago
Chapter 395 2 years ago
Chapter 394 2 years ago
Chapter 393 2 years ago
Chapter 392 2 years ago
Chapter 391 2 years ago
Chapter 390 2 years ago
Chapter 389 2 years ago
Chapter 388 2 years ago
Chapter 387 2 years ago
Chapter 386 2 years ago
Chapter 385 2 years ago
Chapter 384 2 years ago
Chapter 383 2 years ago
Chapter 382 2 years ago
Chapter 381 2 years ago
Chapter 380 2 years ago
Chapter 379 2 years ago
Chapter 378 2 years ago
Chapter 377 2 years ago
Chapter 376 2 years ago
Chapter 375 2 years ago
Chapter 374 2 years ago
Chapter 373 2 years ago
Chapter 372 2 years ago
Chapter 371 2 years ago
Chapter 370 2 years ago
Chapter 369 2 years ago
Chapter 368 2 years ago
Chapter 367 2 years ago
Chapter 366 2 years ago
Chapter 365 2 years ago
Chapter 364 2 years ago
Chapter 363 2 years ago
Chapter 362 2 years ago
Chapter 361 2 years ago
Chapter 360 2 years ago
Chapter 359 2 years ago
Chapter 358 2 years ago
Chapter 357 2 years ago
Chapter 356 2 years ago
Chapter 355 2 years ago
Chapter 354 2 years ago
Chapter 353 2 years ago
Chapter 352 2 years ago
Chapter 351 2 years ago
Chapter 350 2 years ago
Chapter 349 2 years ago
Chapter 348 2 years ago
Chapter 347 2 years ago
Chapter 346 2 years ago
Chapter 345 2 years ago
Chapter 344 2 years ago
Chapter 343 2 years ago
Chapter 342 2 years ago
Chapter 341 2 years ago
Chapter 340 2 years ago
Chapter 339 2 years ago
Chapter 338 2 years ago
Chapter 337 2 years ago
Chapter 336 2 years ago
Chapter 335 2 years ago
Chapter 334 2 years ago
Chapter 333 2 years ago
Chapter 332 2 years ago
Chapter 331 2 years ago
Chapter 330 2 years ago
Chapter 329 2 years ago
Chapter 328 2 years ago
Chapter 327 2 years ago
Chapter 326 2 years ago
Chapter 325 2 years ago
Chapter 324 2 years ago
Chapter 323 2 years ago
Chapter 322 2 years ago
Chapter 321 2 years ago
Chapter 320 2 years ago
Chapter 319 2 years ago
Chapter 318 2 years ago
Chapter 317 2 years ago
Chapter 316 2 years ago
Chapter 315 2 years ago
Chapter 314 2 years ago
Chapter 313 2 years ago
Chapter 312 2 years ago
Chapter 311 2 years ago
Chapter 310 2 years ago
Chapter 309 2 years ago
Chapter 308 2 years ago
Chapter 307 2 years ago
Chapter 306 2 years ago
Chapter 305 2 years ago
Chapter 304 2 years ago
Chapter 303 2 years ago
Chapter 302 2 years ago
Chapter 301 2 years ago
Chapter 300 2 years ago
Chapter 299 2 years ago
Chapter 298 2 years ago
Chapter 297 2 years ago
Chapter 296 2 years ago
Chapter 295 2 years ago
Chapter 294 2 years ago
Chapter 293 2 years ago
Chapter 292 2 years ago
Chapter 291 2 years ago
Chapter 290 2 years ago
Chapter 289 2 years ago
Chapter 288 2 years ago
Chapter 287 2 years ago
Chapter 286 2 years ago
Chapter 285 2 years ago
Chapter 284 2 years ago
Chapter 283 2 years ago
Chapter 282 2 years ago
Chapter 281 2 years ago
Chapter 280 2 years ago
Chapter 279 2 years ago
Chapter 278 2 years ago
Chapter 277 2 years ago
Chapter 276 2 years ago
Chapter 275 2 years ago
Chapter 274 2 years ago
Chapter 273 2 years ago
Chapter 272 2 years ago
Chapter 271 2 years ago
Chapter 270 2 years ago
Chapter 269 2 years ago
Chapter 268 2 years ago
Chapter 267 2 years ago
Chapter 266 2 years ago
Chapter 265 2 years ago
Chapter 264 2 years ago
Chapter 263 2 years ago
Chapter 262 2 years ago
Chapter 261 2 years ago
Chapter 260 2 years ago
Chapter 259 2 years ago
Chapter 258 2 years ago
Chapter 257 2 years ago
Chapter 256 2 years ago
Chapter 255 2 years ago
Chapter 254 2 years ago
Chapter 253 2 years ago
Chapter 252 2 years ago
Chapter 251 2 years ago
Chapter 250 2 years ago
Chapter 249 2 years ago
Chapter 248 2 years ago
Chapter 247 2 years ago
Chapter 246 2 years ago
Chapter 245 2 years ago
Chapter 244 2 years ago
Chapter 243 2 years ago
Chapter 242 2 years ago
Chapter 241 2 years ago
Chapter 240 2 years ago
Chapter 239 2 years ago
Chapter 238 2 years ago
Chapter 237 2 years ago
Chapter 236 2 years ago
Chapter 235 2 years ago
Chapter 234 2 years ago
Chapter 233 2 years ago
Chapter 232 2 years ago
Chapter 231 2 years ago
Chapter 230 2 years ago
Chapter 229 2 years ago
Chapter 228 2 years ago
Chapter 227 2 years ago
Chapter 226 2 years ago
Chapter 225 2 years ago
Chapter 224 2 years ago
Chapter 223 2 years ago
Chapter 222 2 years ago
Chapter 221 2 years ago
Chapter 220 2 years ago
Chapter 219 2 years ago
Chapter 218 2 years ago
Chapter 217 2 years ago
Chapter 216 2 years ago
Chapter 215 2 years ago
Chapter 214 2 years ago
Chapter 213 2 years ago
Chapter 212 2 years ago
Chapter 211 2 years ago
Chapter 210 2 years ago
Chapter 209 2 years ago
Chapter 208 2 years ago
Chapter 207 2 years ago
Chapter 206 2 years ago
Chapter 205 2 years ago
Chapter 204 2 years ago
Chapter 203 2 years ago
Chapter 202 2 years ago
Chapter 201 2 years ago
Chapter 200 2 years ago
Chapter 199 2 years ago
Chapter 198 2 years ago
Chapter 197 2 years ago
Chapter 196 2 years ago
Chapter 195 2 years ago
Chapter 194 2 years ago
Chapter 193 2 years ago
Chapter 192 2 years ago
Chapter 191 2 years ago
Chapter 190 2 years ago
Chapter 189 2 years ago
Chapter 188 2 years ago
Chapter 187 2 years ago
Chapter 186 2 years ago
Chapter 185 2 years ago
Chapter 184 2 years ago
Chapter 183 2 years ago
Chapter 182 2 years ago
Chapter 181 2 years ago
Chapter 180 2 years ago
Chapter 179 2 years ago
Chapter 178 2 years ago
Chapter 177 2 years ago
Chapter 176 2 years ago
Chapter 175 2 years ago
Chapter 174 2 years ago
Chapter 173 2 years ago
Chapter 172 2 years ago
Chapter 171 2 years ago
Chapter 170 2 years ago
Chapter 169 2 years ago
Chapter 168 2 years ago
Chapter 167 2 years ago
Chapter 166 2 years ago
Chapter 165 2 years ago
Chapter 164 2 years ago
Chapter 163 2 years ago
Chapter 162 2 years ago
Chapter 161 2 years ago
Chapter 160 2 years ago
Chapter 159 2 years ago
Chapter 158 2 years ago
Chapter 157 2 years ago
Chapter 156 2 years ago
Chapter 155 2 years ago
Chapter 154 2 years ago
Chapter 153 2 years ago
Chapter 152 2 years ago
Chapter 151 2 years ago
Chapter 150 2 years ago
Chapter 149 2 years ago
Chapter 148 2 years ago
Chapter 147 2 years ago
Chapter 146 2 years ago
Chapter 145 2 years ago
Chapter 144 2 years ago
Chapter 143 2 years ago
Chapter 142 2 years ago
Chapter 141 2 years ago
Chapter 140 2 years ago
Chapter 139 2 years ago
Chapter 138 2 years ago
Chapter 137 2 years ago
Chapter 136 2 years ago
Chapter 135 2 years ago
Chapter 134 2 years ago
Chapter 133 2 years ago
Chapter 132 2 years ago
Chapter 131 2 years ago
Chapter 130 2 years ago
Chapter 129 2 years ago
Chapter 128 2 years ago
Chapter 127 2 years ago
Chapter 126 2 years ago
Chapter 125 2 years ago
Chapter 124 2 years ago
Chapter 123 2 years ago
Chapter 122 2 years ago
Chapter 121 2 years ago
Chapter 120 2 years ago
Chapter 119 2 years ago
Chapter 118 2 years ago
Chapter 117 2 years ago
Chapter 116 2 years ago
Chapter 115 2 years ago
Chapter 114 2 years ago
Chapter 113 2 years ago
Chapter 112 2 years ago
Chapter 111 2 years ago
Chapter 110 2 years ago
Chapter 109 2 years ago
Chapter 108 2 years ago
Chapter 107 2 years ago
Chapter 106 2 years ago
Chapter 105 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102 2 years ago
Chapter 101 2 years ago
Chapter 100 2 years ago
Chapter 99 2 years ago
Chapter 98 2 years ago
Chapter 97 2 years ago
Chapter 96 2 years ago
Chapter 95 2 years ago
Chapter 94 2 years ago
Chapter 93 2 years ago
Chapter 92 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Chapter 74 2 years ago
Chapter 73 2 years ago
Chapter 72 2 years ago
Chapter 71 2 years ago
Chapter 70 2 years ago
Chapter 69 2 years ago
Chapter 68 2 years ago
Chapter 67 2 years ago
Chapter 66 2 years ago
Chapter 65 2 years ago
Chapter 64 2 years ago
Chapter 63 2 years ago
Chapter 62 2 years ago
Chapter 61 2 years ago
Chapter 60 2 years ago
Chapter 59 2 years ago
Chapter 58 2 years ago
Chapter 57 2 years ago
Chapter 56 2 years ago
Chapter 55 2 years ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53 2 years ago
Chapter 52 2 years ago
Chapter 51 2 years ago
Chapter 50 2 years ago
Chapter 49 2 years ago
Chapter 48 2 years ago
Chapter 47 2 years ago
Chapter 46 2 years ago
Chapter 45 2 years ago
Chapter 44 2 years ago
Chapter 43 2 years ago
Chapter 42 2 years ago
Chapter 41 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Chapter 32 2 years ago
Chapter 31 2 years ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
X
X