Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Thể loại: Hài hước

Tác giả:

Nhóm dịch: Vô Danh

Tình trạng: Đang tiến hành

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và ( các) vương gia =))

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 211.5 1 day ago
Chapter 211 2 days ago
Chapter 210.5 4 days ago
Chapter 210 5 days ago
Chapter 209.5 5 days ago
Chapter 209 5 days ago
Chapter 208.5 1 week ago
Chapter 208 1 week ago
Chapter 207.5 1 week ago
Chapter 207 1 week ago
Chapter 206.5 1 week ago
Chapter 206 2 weeks ago
Chapter 205.5 3 weeks ago
Chapter 205 3 weeks ago
Chapter 204.5 3 weeks ago
Chapter 204 3 weeks ago
Chapter 203.5 3 weeks ago
Chapter 203 1 month ago
Chapter 202.5 1 month ago
Chapter 202 1 month ago
Chapter 201.5 1 month ago
Chapter 201 1 month ago
Chapter 200 1 month ago
Chapter 199.5 1 month ago
Chapter 199 1 month ago
Chapter 198.5 1 month ago
Chapter 198 1 month ago
Chapter 197.5 1 month ago
Chapter 197 1 month ago
Chapter 196.5 1 month ago
Chapter 196 1 month ago
Chapter 195.5 1 month ago
Chapter 195 1 month ago
Chapter 194.5 1 month ago
Chapter 194 1 month ago
Chapter 193.5 1 month ago
Chapter 193 1 month ago
Chapter 192.5 1 month ago
Chapter 192 1 month ago
Chapter 191.5 1 month ago
Chapter 191 1 month ago
Chapter 190.5 1 month ago
Chapter 190 2 months ago
Chapter 189.5 2 months ago
Chapter 189 2 months ago
Chapter 188.5 2 months ago
Chapter 188 2 months ago
Chapter 187.5 2 months ago
Chapter 187 2 months ago
Chapter 186.5 2 months ago
Chapter 186 2 months ago
Chapter 185 2 months ago
Chapter 184.5 2 months ago
Chapter 184 2 months ago
Chapter 183.5 2 months ago
Chapter 183 2 months ago
Chapter 182.5 2 months ago
Chapter 182 2 months ago
Chapter 181.5 2 months ago
Chapter 181 2 months ago
Chapter 180 2 months ago
Chapter 179.5 2 months ago
Chapter 179 3 months ago
Chapter 178.5 3 months ago
Chapter 178 3 months ago
Chapter 177.5 3 months ago
Chapter 177 3 months ago
Chapter 176.5 3 months ago
Chapter 176 3 months ago
Chapter 175.5 3 months ago
Chapter 175 3 months ago
Chapter 174.5 3 months ago
Chapter 174 3 months ago
Chapter 173.5 3 months ago
Chapter 173 3 months ago
Chapter 172.5 3 months ago
Chapter 172 3 months ago
Chapter 171 3 months ago
Chapter 170.5 3 months ago
Chapter 170 3 months ago
Chapter 169.5 4 months ago
Chapter 169 4 months ago
Chapter 168 4 months ago
Chapter 167.5 4 months ago
Chapter 167 4 months ago
Chapter 166.5 4 months ago
Chapter 166 4 months ago
Chapter 165.5 4 months ago
Chapter 165 4 months ago
Chapter 164.5 4 months ago
Chapter 164 4 months ago
Chapter 163.5 4 months ago
Chapter 163 4 months ago
Chapter 162.5 4 months ago
Chapter 162 4 months ago
Chapter 161 4 months ago
Chapter 160.5 4 months ago
Chapter 160 4 months ago
Chapter 159.5 4 months ago
Chapter 159 4 months ago
Chapter 158.5 4 months ago
Chapter 158 4 months ago
Chapter 157.5 4 months ago
Chapter 157 4 months ago
Chapter 156.5 4 months ago
Chapter 156 4 months ago
Chapter 155.5 4 months ago
Chapter 155 4 months ago
Chapter 154.5 4 months ago
Chapter 154 4 months ago
Chapter 153.5 4 months ago
Chapter 153 4 months ago
Chapter 152.5 4 months ago
Chapter 152 4 months ago
Chapter 151.5 4 months ago
Chapter 151 4 months ago
Chapter 150.5 4 months ago
Chapter 150 4 months ago
Chapter 149 4 months ago
Chapter 148.5 4 months ago
Chapter 148 4 months ago
Chapter 147.5 4 months ago
Chapter 147 4 months ago
Chapter 146.5 4 months ago
Chapter 146 4 months ago
Chapter 145.5 4 months ago
Chapter 145 4 months ago
Chapter 144.5 4 months ago
Chapter 144 4 months ago
Chapter 143.5 4 months ago
Chapter 143 4 months ago
Chapter 142.5 4 months ago
Chapter 142 4 months ago
Chapter 141.5 4 months ago
Chapter 141 4 months ago
Chapter 140.5 4 months ago
Chapter 140 4 months ago
Chapter 139.5 4 months ago
Chapter 139 4 months ago
Chapter 138.5 4 months ago
Chapter 138 4 months ago
Chapter 137.5 4 months ago
Chapter 137 4 months ago
Chapter 136.5 4 months ago
Chapter 136 4 months ago
Chapter 135.5 4 months ago
Chapter 135 4 months ago
Chapter 134 4 months ago
Chapter 133.5 4 months ago
Chapter 133 4 months ago
Chapter 132.5 4 months ago
Chapter 132 4 months ago
Chapter 131.5 4 months ago
Chapter 131 4 months ago
Chapter 130.5 4 months ago
Chapter 130 4 months ago
Chapter 129.5 4 months ago
Chapter 129 4 months ago
Chapter 128.5 4 months ago
Chapter 128 4 months ago
Chapter 127.5 4 months ago
Chapter 127 4 months ago
Chapter 126.5 4 months ago
Chapter 126 4 months ago
Chapter 125.5 4 months ago
Chapter 125 4 months ago
Chapter 124.5 4 months ago
Chapter 124 4 months ago
Chapter 123.5 4 months ago
Chapter 123 4 months ago
Chapter 122.5 4 months ago
Chapter 122 4 months ago
Chapter 121.5 4 months ago
Chapter 121 4 months ago
Chapter 120.5 4 months ago
Chapter 120 5 months ago
Chapter 119.5 5 months ago
Chapter 119 5 months ago
Chapter 118 5 months ago
Chapter 117.5 5 months ago
Chapter 117 5 months ago
Chapter 116.5 5 months ago
Chapter 116 5 months ago
Chapter 115.5 5 months ago
Chapter 115 5 months ago
Chapter 114.5 5 months ago
Chapter 114 5 months ago
Chapter 113.5 5 months ago
Chapter 113 5 months ago
Chapter 112 5 months ago
Chapter 111 5 months ago
Chapter 110 5 months ago
Chapter 109.5 5 months ago
Chapter 109 5 months ago
Chapter 108.5 5 months ago
Chapter 108 5 months ago
Chapter 107.5 5 months ago
Chapter 107 5 months ago
Chapter 106.5 5 months ago
Chapter 106 5 months ago
Chapter 105.5 5 months ago
Chapter 105 5 months ago
Chapter 104.5 5 months ago
Chapter 104 5 months ago
Chapter 103.5 5 months ago
Chapter 103 5 months ago
Chapter 102 5 months ago
Chapter 101 5 months ago
Chapter 100.5 5 months ago
Chapter 100 5 months ago
Chapter 99.5 7 months ago
Chapter 99 7 months ago
Chapter 98 7 months ago
Chapter 97 7 months ago
Chapter 96.5 7 months ago
Chapter 96 7 months ago
Chapter 95.5 7 months ago
Chapter 95 7 months ago
Chapter 94.5 7 months ago
Chapter 94 7 months ago
Chapter 93.5 7 months ago
Chapter 93 7 months ago
Chapter 92.5 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90.5 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89 1 year ago
Chapter 88.5 1 year ago
Chapter 88 1 year ago
Chapter 87.5 1 year ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86.5 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84.5 1 year ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83.5 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81.5 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 79 1 year ago
Chapter 78 1 year ago
Chapter 77.5 1 year ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76.5 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73.5 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72.5 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71.5 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70.5 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69.5 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68.5 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65.5 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63.5 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62.5 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61.5 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54.5 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53.5 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39.5 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38.5 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24.5 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23.5 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X