Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Thể loại: Hài hước

Tác giả:

Nhóm dịch: Vô Danh

Tình trạng: Đang tiến hành

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và ( các) vương gia =))

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 172.5 1 day ago
Chapter 172 5 days ago
Chapter 171 5 days ago
Chapter 170.5 1 week ago
Chapter 170 1 week ago
Chapter 169.5 1 week ago
Chapter 169 1 week ago
Chapter 168 2 weeks ago
Chapter 167.5 2 weeks ago
Chapter 167 2 weeks ago
Chapter 166.5 2 weeks ago
Chapter 166 2 weeks ago
Chapter 165.5 3 weeks ago
Chapter 165 3 weeks ago
Chapter 164.5 3 weeks ago
Chapter 164 3 weeks ago
Chapter 163.5 3 weeks ago
Chapter 163 3 weeks ago
Chapter 162.5 3 weeks ago
Chapter 162 3 weeks ago
Chapter 161 3 weeks ago
Chapter 160.5 3 weeks ago
Chapter 160 3 weeks ago
Chapter 159.5 3 weeks ago
Chapter 159 3 weeks ago
Chapter 158.5 3 weeks ago
Chapter 158 3 weeks ago
Chapter 157.5 3 weeks ago
Chapter 157 3 weeks ago
Chapter 156.5 3 weeks ago
Chapter 156 3 weeks ago
Chapter 155.5 3 weeks ago
Chapter 155 3 weeks ago
Chapter 154.5 3 weeks ago
Chapter 154 3 weeks ago
Chapter 153.5 3 weeks ago
Chapter 153 3 weeks ago
Chapter 152.5 3 weeks ago
Chapter 152 3 weeks ago
Chapter 151.5 3 weeks ago
Chapter 151 3 weeks ago
Chapter 150.5 3 weeks ago
Chapter 150 3 weeks ago
Chapter 149 3 weeks ago
Chapter 148.5 3 weeks ago
Chapter 148 3 weeks ago
Chapter 147.5 3 weeks ago
Chapter 147 3 weeks ago
Chapter 146.5 3 weeks ago
Chapter 146 3 weeks ago
Chapter 145.5 3 weeks ago
Chapter 145 3 weeks ago
Chapter 144.5 3 weeks ago
Chapter 144 3 weeks ago
Chapter 143.5 3 weeks ago
Chapter 143 3 weeks ago
Chapter 142.5 3 weeks ago
Chapter 142 3 weeks ago
Chapter 141.5 3 weeks ago
Chapter 141 3 weeks ago
Chapter 140.5 3 weeks ago
Chapter 140 3 weeks ago
Chapter 139.5 3 weeks ago
Chapter 139 3 weeks ago
Chapter 138.5 3 weeks ago
Chapter 138 3 weeks ago
Chapter 137.5 3 weeks ago
Chapter 137 3 weeks ago
Chapter 136.5 3 weeks ago
Chapter 136 3 weeks ago
Chapter 135.5 3 weeks ago
Chapter 135 3 weeks ago
Chapter 134 3 weeks ago
Chapter 133.5 3 weeks ago
Chapter 133 3 weeks ago
Chapter 132.5 3 weeks ago
Chapter 132 3 weeks ago
Chapter 131.5 3 weeks ago
Chapter 131 3 weeks ago
Chapter 130.5 3 weeks ago
Chapter 130 3 weeks ago
Chapter 129.5 3 weeks ago
Chapter 129 3 weeks ago
Chapter 128.5 3 weeks ago
Chapter 128 3 weeks ago
Chapter 127.5 3 weeks ago
Chapter 127 3 weeks ago
Chapter 126.5 3 weeks ago
Chapter 126 3 weeks ago
Chapter 125.5 3 weeks ago
Chapter 125 1 month ago
Chapter 124.5 1 month ago
Chapter 124 1 month ago
Chapter 123.5 1 month ago
Chapter 123 1 month ago
Chapter 122.5 1 month ago
Chapter 122 1 month ago
Chapter 121.5 1 month ago
Chapter 121 1 month ago
Chapter 120.5 1 month ago
Chapter 120 1 month ago
Chapter 119.5 1 month ago
Chapter 119 1 month ago
Chapter 118 1 month ago
Chapter 117.5 1 month ago
Chapter 117 1 month ago
Chapter 116.5 1 month ago
Chapter 116 1 month ago
Chapter 115.5 1 month ago
Chapter 115 1 month ago
Chapter 114.5 1 month ago
Chapter 114 1 month ago
Chapter 113.5 1 month ago
Chapter 113 1 month ago
Chapter 112 1 month ago
Chapter 111 1 month ago
Chapter 110 1 month ago
Chapter 109.5 1 month ago
Chapter 109 1 month ago
Chapter 108.5 1 month ago
Chapter 108 1 month ago
Chapter 107.5 1 month ago
Chapter 107 1 month ago
Chapter 106.5 1 month ago
Chapter 106 1 month ago
Chapter 105.5 1 month ago
Chapter 105 1 month ago
Chapter 104.5 1 month ago
Chapter 104 1 month ago
Chapter 103.5 1 month ago
Chapter 103 1 month ago
Chapter 102 1 month ago
Chapter 101 1 month ago
Chapter 100.5 1 month ago
Chapter 100 1 month ago
Chapter 99.5 3 months ago
Chapter 99 3 months ago
Chapter 98 3 months ago
Chapter 97 3 months ago
Chapter 96.5 3 months ago
Chapter 96 3 months ago
Chapter 95.5 3 months ago
Chapter 95 3 months ago
Chapter 94.5 3 months ago
Chapter 94 3 months ago
Chapter 93.5 3 months ago
Chapter 93 3 months ago
Chapter 92.5 10 months ago
Chapter 92 10 months ago
Chapter 91 10 months ago
Chapter 90.5 10 months ago
Chapter 90 10 months ago
Chapter 89 10 months ago
Chapter 88.5 10 months ago
Chapter 88 11 months ago
Chapter 87.5 11 months ago
Chapter 87 11 months ago
Chapter 86.5 11 months ago
Chapter 86 11 months ago
Chapter 85 11 months ago
Chapter 84.5 11 months ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83.5 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81.5 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 79 1 year ago
Chapter 78 1 year ago
Chapter 77.5 1 year ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76.5 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73.5 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72.5 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71.5 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70.5 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69.5 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68.5 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65.5 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63.5 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62.5 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61.5 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54.5 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53.5 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39.5 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38.5 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24.5 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23.5 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X