Baki - Son of Ogre

Baki - Son of Ogre

Thể loại: Hành động

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Một bộ truyện thuần chiến đấu Cực hấp dẫn    

 

Từ Chapter 001 => 005 của nhóm  Lightning Group

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 271 4 days ago
Chapter 270 1 week ago
Chapter 269 1 week ago
Chapter 268 2 weeks ago
Chapter 267 2 weeks ago
Chapter 266 2 weeks ago
Chapter 265 3 weeks ago
Chapter 264 3 weeks ago
Chapter 263 1 month ago
Chapter 262 1 month ago
Chapter 261 1 month ago
Chapter 260 1 month ago
Chapter 259 1 month ago
Chapter 258 2 months ago
Chapter 257 2 months ago
Chapter 256 2 months ago
Chapter 255 2 months ago
Chapter 254 2 months ago
Chapter 253 2 months ago
Chapter 251 2 months ago
Chapter 250 2 months ago
Chapter 248 2 months ago
Chapter 247 2 months ago
Chapter 246 2 months ago
Chapter 245 2 months ago
Chapter 244 2 months ago
Chapter 243 2 months ago
Chapter 242 2 months ago
Chapter 241 2 months ago
Chapter 240 2 months ago
Chapter 239 2 months ago
Chapter 237 2 months ago
Chapter 236 2 months ago
Chapter 235 2 months ago
Chapter 234 2 months ago
Chapter 233 2 months ago
Chapter 232 2 months ago
Chapter 231 2 months ago
Chapter 230 2 months ago
Chapter 229 2 months ago
Chapter 228 2 months ago
Chapter 227 2 months ago
Chapter 226 2 months ago
Chapter 225 2 months ago
Chapter 224 2 months ago
Chapter 223 2 months ago
Chapter 222 2 months ago
Chapter 221 2 months ago
Chapter 220 2 months ago
Chapter 219 2 months ago
Chapter 218 2 months ago
Chapter 217 2 months ago
Chapter 216 2 months ago
Chapter 215 2 months ago
Chapter 214 2 months ago
Chapter 213 2 months ago
Chapter 212 2 months ago
Chapter 211 2 months ago
Chapter 210 2 months ago
Chapter 209 2 months ago
Chapter 208 2 months ago
Chapter 207 2 months ago
Chapter 206 2 months ago
Chapter 205 2 months ago
Chapter 204 2 months ago
Chapter 203 2 months ago
Chapter 202 2 months ago
Chapter 201 2 months ago
Chapter 200 2 months ago
Chapter 199 2 months ago
Chapter 198 2 months ago
Chapter 197 2 months ago
Chapter 196 2 months ago
Chapter 195 2 months ago
Chapter 194 2 months ago
Chapter 193 2 months ago
Chapter 192 2 months ago
Chapter 191 2 months ago
Chapter 190 2 months ago
Chapter 189 2 months ago
Chapter 188 2 months ago
Chapter 187 2 months ago
Chapter 186 2 months ago
Chapter 185 2 months ago
Chapter 184 2 months ago
Chapter 183 2 months ago
Chapter 182 2 months ago
Chapter 181 2 months ago
Chapter 180 2 months ago
Chapter 179 2 months ago
Chapter 178 2 months ago
Chapter 177 2 months ago
Chapter 176 2 months ago
Chapter 175 2 months ago
Chapter 174 2 months ago
Chapter 173 2 months ago
Chapter 172 2 months ago
Chapter 171 2 months ago
Chapter 170 2 months ago
Chapter 169 2 months ago
Chapter 168 2 months ago
Chapter 167 2 months ago
Chapter 166 2 months ago
Chapter 165 2 months ago
Chapter 164 2 months ago
Chapter 163 2 months ago
Chapter 162 2 months ago
Chapter 161 2 months ago
Chapter 160 2 months ago
Chapter 159 2 months ago
Chapter 158 2 months ago
Chapter 157 2 months ago
Chapter 156 2 months ago
Chapter 155 2 months ago
Chapter 154 2 months ago
Chapter 153 2 months ago
Chapter 152 2 months ago
Chapter 151 2 months ago
Chapter 150 2 months ago
Chapter 149 2 months ago
Chapter 148 2 months ago
Chapter 147 2 months ago
Chapter 146 2 months ago
Chapter 145 2 months ago
Chapter 144 2 months ago
Chapter 143 2 months ago
Chapter 142 2 months ago
Chapter 141 2 months ago
Chapter 140 2 months ago
Chapter 139 2 months ago
Chapter 138 2 months ago
Chapter 137 2 months ago
Chapter 136 2 months ago
Chapter 135 2 months ago
Chapter 134 2 months ago
Chapter 133 2 months ago
Chapter 132 2 months ago
Chapter 131 2 months ago
Chapter 130 2 months ago
Chapter 129 2 months ago
Chapter 128 2 months ago
Chapter 127 2 months ago
Chapter 126 2 months ago
Chapter 125 2 months ago
Chapter 124 2 months ago
Chapter 123 2 months ago
Chapter 122 2 months ago
Chapter 121 2 months ago
Chapter 120 2 months ago
Chapter 119 2 months ago
Chapter 118 2 months ago
Chapter 117 2 months ago
Chapter 116 2 months ago
Chapter 115 2 months ago
Chapter 114 2 months ago
Chapter 113 2 months ago
Chapter 112 2 months ago
Chapter 111 2 months ago
Chapter 110 2 months ago
Chapter 109 2 months ago
Chapter 108 2 months ago
Chapter 107 2 months ago
Chapter 106 2 months ago
Chapter 105 2 months ago
Chapter 104 2 months ago
Chapter 103 2 months ago
Chapter 102 2 months ago
Chapter 101 2 months ago
Chapter 100 2 months ago
Chapter 99 2 months ago
Chapter 98 2 months ago
Chapter 97 2 months ago
Chapter 96 2 months ago
Chapter 95 2 months ago
Chapter 94 2 months ago
Chapter 93 2 months ago
Chapter 92 2 months ago
Chapter 91 2 months ago
Chapter 90 2 months ago
Chapter 89 2 months ago
Chapter 88 2 months ago
Chapter 87 2 months ago
Chapter 86 2 months ago
Chapter 85 2 months ago
Chapter 84 2 months ago
Chapter 83 2 months ago
Chapter 82 2 months ago
Chapter 81 2 months ago
Chapter 80 2 months ago
Chapter 79 2 months ago
Chapter 78 2 months ago
Chapter 77 2 months ago
Chapter 76 2 months ago
Chapter 75 2 months ago
Chapter 74 2 months ago
Chapter 73 2 months ago
Chapter 72 2 months ago
Chapter 70 - 71 2 months ago
Chapter 66 - 69 2 months ago
Chapter 61 - 65 2 months ago
Chapter 60 2 months ago
Chapter 59 2 months ago
Chapter 58 2 months ago
Chapter 57 2 months ago
Chapter 56 2 months ago
Chapter 55 2 months ago
Chapter 54 2 months ago
Chapter 53 2 months ago
Chapter 52 2 months ago
Chapter 51 2 months ago
Chapter 50 2 months ago
Chapter 49 2 months ago
Chapter 48 2 months ago
Chapter 47 2 months ago
Chapter 46 2 months ago
Chapter 45 2 months ago
Chapter 44 2 months ago
Chapter 43 2 months ago
Chapter 42 2 months ago
Chapter 41 2 months ago
Chapter 40 2 months ago
Chapter 39 2 months ago
Chapter 38 2 months ago
Chapter 37 2 months ago
Chapter 36 2 months ago
Chapter 35 2 months ago
Chapter 34 2 months ago
Chapter 33 2 months ago
Chapter 32 2 months ago
Chapter 31 2 months ago
Chapter 30 2 months ago
Chapter 29 2 months ago
Chapter 28 2 months ago
Chapter 27 2 months ago
Chapter 26 2 months ago
Chapter 25 2 months ago
Chapter 24 2 months ago
Chapter 23 2 months ago
Chapter 22 2 months ago
Chapter 21 2 months ago
Chapter 20 2 months ago
Chapter 19 2 months ago
Chapter 18 2 months ago
Chapter 17 2 months ago
Chapter 16 2 months ago
Chapter 15 2 months ago
Chapter 14 2 months ago
Chapter 13 2 months ago
Chapter 12 2 months ago
Chapter 11 2 months ago
Chapter 10 2 months ago
Chapter 9 2 months ago
Chapter 8 2 months ago
Chapter 7 2 months ago
Chapter 6 2 months ago
Chapter 5 2 months ago
Chapter 4 2 months ago
Chapter 3 2 months ago
Chapter 2 2 months ago
Chapter 1 2 months ago
X
X