Baki - Son of Ogre

Baki - Son of Ogre

Thể loại: Hành động

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Một bộ truyện thuần chiến đấu Cực hấp dẫn    

 

Từ Chapter 001 => 005 của nhóm  Lightning Group

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 281 1 month ago
Chapter 280 1 month ago
Chapter 279 1 month ago
Chapter 278 1 month ago
Chapter 277 1 month ago
Chapter 276 1 month ago
Chapter 275 1 month ago
Chapter 274 1 month ago
Chapter 273 1 month ago
Chapter 272 2 months ago
Chapter 271 2 months ago
Chapter 270 2 months ago
Chapter 269 2 months ago
Chapter 268 2 months ago
Chapter 267 2 months ago
Chapter 266 3 months ago
Chapter 265 3 months ago
Chapter 264 3 months ago
Chapter 263 3 months ago
Chapter 262 3 months ago
Chapter 261 4 months ago
Chapter 260 4 months ago
Chapter 259 4 months ago
Chapter 258 4 months ago
Chapter 257 4 months ago
Chapter 256 4 months ago
Chapter 255 4 months ago
Chapter 254 4 months ago
Chapter 253 4 months ago
Chapter 251 4 months ago
Chapter 250 4 months ago
Chapter 248 4 months ago
Chapter 247 4 months ago
Chapter 246 4 months ago
Chapter 245 4 months ago
Chapter 244 4 months ago
Chapter 243 4 months ago
Chapter 242 4 months ago
Chapter 241 4 months ago
Chapter 240 4 months ago
Chapter 239 4 months ago
Chapter 237 4 months ago
Chapter 236 4 months ago
Chapter 235 4 months ago
Chapter 234 4 months ago
Chapter 233 4 months ago
Chapter 232 4 months ago
Chapter 231 4 months ago
Chapter 230 4 months ago
Chapter 229 4 months ago
Chapter 228 4 months ago
Chapter 227 4 months ago
Chapter 226 4 months ago
Chapter 225 4 months ago
Chapter 224 4 months ago
Chapter 223 4 months ago
Chapter 222 4 months ago
Chapter 221 4 months ago
Chapter 220 4 months ago
Chapter 219 4 months ago
Chapter 218 4 months ago
Chapter 217 4 months ago
Chapter 216 4 months ago
Chapter 215 4 months ago
Chapter 214 4 months ago
Chapter 213 4 months ago
Chapter 212 4 months ago
Chapter 211 4 months ago
Chapter 210 4 months ago
Chapter 209 4 months ago
Chapter 208 4 months ago
Chapter 207 4 months ago
Chapter 206 4 months ago
Chapter 205 4 months ago
Chapter 204 4 months ago
Chapter 203 4 months ago
Chapter 202 4 months ago
Chapter 201 4 months ago
Chapter 200 4 months ago
Chapter 199 4 months ago
Chapter 198 4 months ago
Chapter 197 4 months ago
Chapter 196 4 months ago
Chapter 195 4 months ago
Chapter 194 4 months ago
Chapter 193 4 months ago
Chapter 192 4 months ago
Chapter 191 4 months ago
Chapter 190 4 months ago
Chapter 189 4 months ago
Chapter 188 4 months ago
Chapter 187 4 months ago
Chapter 186 4 months ago
Chapter 185 4 months ago
Chapter 184 4 months ago
Chapter 183 4 months ago
Chapter 182 4 months ago
Chapter 181 4 months ago
Chapter 180 4 months ago
Chapter 179 4 months ago
Chapter 178 4 months ago
Chapter 177 4 months ago
Chapter 176 4 months ago
Chapter 175 4 months ago
Chapter 174 4 months ago
Chapter 173 4 months ago
Chapter 172 4 months ago
Chapter 171 4 months ago
Chapter 170 4 months ago
Chapter 169 4 months ago
Chapter 168 4 months ago
Chapter 167 4 months ago
Chapter 166 4 months ago
Chapter 165 4 months ago
Chapter 164 4 months ago
Chapter 163 4 months ago
Chapter 162 4 months ago
Chapter 161 4 months ago
Chapter 160 4 months ago
Chapter 159 4 months ago
Chapter 158 4 months ago
Chapter 157 4 months ago
Chapter 156 4 months ago
Chapter 155 4 months ago
Chapter 154 4 months ago
Chapter 153 4 months ago
Chapter 152 4 months ago
Chapter 151 4 months ago
Chapter 150 4 months ago
Chapter 149 4 months ago
Chapter 148 4 months ago
Chapter 147 4 months ago
Chapter 146 4 months ago
Chapter 145 4 months ago
Chapter 144 4 months ago
Chapter 143 4 months ago
Chapter 142 4 months ago
Chapter 141 4 months ago
Chapter 140 4 months ago
Chapter 139 4 months ago
Chapter 138 4 months ago
Chapter 137 4 months ago
Chapter 136 4 months ago
Chapter 135 4 months ago
Chapter 134 4 months ago
Chapter 133 4 months ago
Chapter 132 4 months ago
Chapter 131 4 months ago
Chapter 130 4 months ago
Chapter 129 4 months ago
Chapter 128 4 months ago
Chapter 127 4 months ago
Chapter 126 4 months ago
Chapter 125 4 months ago
Chapter 124 4 months ago
Chapter 123 4 months ago
Chapter 122 4 months ago
Chapter 121 4 months ago
Chapter 120 4 months ago
Chapter 119 4 months ago
Chapter 118 4 months ago
Chapter 117 4 months ago
Chapter 116 4 months ago
Chapter 115 4 months ago
Chapter 114 4 months ago
Chapter 113 4 months ago
Chapter 112 4 months ago
Chapter 111 4 months ago
Chapter 110 4 months ago
Chapter 109 4 months ago
Chapter 108 4 months ago
Chapter 107 4 months ago
Chapter 106 4 months ago
Chapter 105 4 months ago
Chapter 104 4 months ago
Chapter 103 4 months ago
Chapter 102 4 months ago
Chapter 101 4 months ago
Chapter 100 4 months ago
Chapter 99 4 months ago
Chapter 98 4 months ago
Chapter 97 4 months ago
Chapter 96 4 months ago
Chapter 95 4 months ago
Chapter 94 4 months ago
Chapter 93 4 months ago
Chapter 92 4 months ago
Chapter 91 4 months ago
Chapter 90 4 months ago
Chapter 89 4 months ago
Chapter 88 4 months ago
Chapter 87 4 months ago
Chapter 86 4 months ago
Chapter 85 4 months ago
Chapter 84 4 months ago
Chapter 83 4 months ago
Chapter 82 4 months ago
Chapter 81 4 months ago
Chapter 80 4 months ago
Chapter 79 4 months ago
Chapter 78 4 months ago
Chapter 77 4 months ago
Chapter 76 4 months ago
Chapter 75 4 months ago
Chapter 74 4 months ago
Chapter 73 4 months ago
Chapter 72 4 months ago
Chapter 70 - 71 4 months ago
Chapter 66 - 69 4 months ago
Chapter 61 - 65 4 months ago
Chapter 60 4 months ago
Chapter 59 4 months ago
Chapter 58 4 months ago
Chapter 57 4 months ago
Chapter 56 4 months ago
Chapter 55 4 months ago
Chapter 54 4 months ago
Chapter 53 4 months ago
Chapter 52 4 months ago
Chapter 51 4 months ago
Chapter 50 4 months ago
Chapter 49 4 months ago
Chapter 48 4 months ago
Chapter 47 4 months ago
Chapter 46 4 months ago
Chapter 45 4 months ago
Chapter 44 4 months ago
Chapter 43 4 months ago
Chapter 42 4 months ago
Chapter 41 4 months ago
Chapter 40 4 months ago
Chapter 39 4 months ago
Chapter 38 4 months ago
Chapter 37 4 months ago
Chapter 36 4 months ago
Chapter 35 4 months ago
Chapter 34 4 months ago
Chapter 33 4 months ago
Chapter 32 4 months ago
Chapter 31 4 months ago
Chapter 30 4 months ago
Chapter 29 4 months ago
Chapter 28 4 months ago
Chapter 27 4 months ago
Chapter 26 4 months ago
Chapter 25 4 months ago
Chapter 24 4 months ago
Chapter 23 4 months ago
Chapter 22 4 months ago
Chapter 21 4 months ago
Chapter 20 4 months ago
Chapter 19 4 months ago
Chapter 18 4 months ago
Chapter 17 4 months ago
Chapter 16 4 months ago
Chapter 15 4 months ago
Chapter 14 4 months ago
Chapter 13 4 months ago
Chapter 12 4 months ago
Chapter 11 4 months ago
Chapter 10 4 months ago
Chapter 9 4 months ago
Chapter 8 4 months ago
Chapter 7 4 months ago
Chapter 6 4 months ago
Chapter 5 4 months ago
Chapter 4 4 months ago
Chapter 3 4 months ago
Chapter 2 4 months ago
Chapter 1 4 months ago
X
X