Dịch cho vui, khi nào rảnh thì dịch :3

Dịch cho vui, khi nào rảnh thì dịch :3

Trưởng nhóm: Clover

Tổng điểm: 2 điểm

X
X