GantzVN

GantzVN

Trưởng nhóm: GantzVN

Tổng điểm: 6 điểm

Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Gantz Full Color  GantzVN Chapter 131
Gigant  GantzVN Chapter 22
X
X