Dịch cho vui, khi nào rảnh thì dịch :3

Dịch cho vui, khi nào rảnh thì dịch :3

Trưởng nhóm: Clover

Tổng điểm: 5 điểm

Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo