499HentaiEditors

499HentaiEditors

Trưởng nhóm: HuyJuan

Tổng điểm: 14 điểm

Facebook: Facebook 499HentaiEditors

Nhóm được thành lập vào ngày 3/7/2017. Chuyên dịch các truyện tiếng anh, các kiểu. Btw nhóm còn gà về edit, gạch đá nhận xây nhà :)
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo