GOD team.

GOD team.

Trưởng nhóm: GODteam

Tổng điểm: 71 điểm

Trụ sở nhóm dịch: http://godteamvn.blogspot.com/

Facebook: Facebook GOD team.

God team là một team dịch manga gồm có 15 thành viên và có 6 bộ manga đang dịch. Ai muốn liên hệ hay muốn tham gia nhóm xin liên lạc nhóm qua trang facebook.com/GODtranslation để biết thêm chi tiết. Thân ái.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo