numbuh1 Subteam

numbuh1 Subteam

Trưởng nhóm: numbuh1

Tổng điểm: 23 điểm

Facebook: Facebook numbuh1 Subteam

Subteam 1 người cống hiến để dịch những bộ tâm đắc nhất
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Beastars  numbuh1 Subteam Chương 52.5: Phụ lục tập 6
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo