Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Tên khác: HÀNH TRÌNH TU TIÊN

Thể loại: Action, Drama

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =)) Không có truyện chữ nhóe :))

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 445 3 days ago
Chapter 444 5 days ago
Chapter 443 5 days ago
Chapter 442 1 week ago
Chapter 441 1 week ago
Chapter 440 2 weeks ago
Chapter 439 2 weeks ago
Chapter 438 3 weeks ago
Chapter 437 3 weeks ago
Chapter 436 3 weeks ago
Chapter 435 3 weeks ago
Chapter 434 3 weeks ago
Chapter 433 3 weeks ago
Chapter 432 3 weeks ago
Chapter 431 3 weeks ago
Chapter 430 3 weeks ago
Chapter 429 3 weeks ago
Chapter 428 3 weeks ago
Chapter 427 3 weeks ago
Chapter 426 3 weeks ago
Chapter 425 3 weeks ago
Chapter 424 3 weeks ago
Chapter 423 3 weeks ago
Chapter 422 3 weeks ago
Chapter 421 3 weeks ago
Chapter 420 3 weeks ago
Chapter 419 3 weeks ago
Chapter 418 3 weeks ago
Chapter 417 3 weeks ago
Chapter 416 3 weeks ago
Chapter 415 3 weeks ago
Chapter 414 3 weeks ago
Chapter 413 3 weeks ago
Chapter 412 3 weeks ago
Chapter 411 3 weeks ago
Chapter 410 3 weeks ago
Chapter 409 3 weeks ago
Chapter 408 3 weeks ago
Chapter 407 3 weeks ago
Chapter 406 3 weeks ago
Chapter 405 3 weeks ago
Chapter 404 4 weeks ago
Chapter 403 4 weeks ago
Chapter 402 1 month ago
Chapter 401 1 month ago
Chapter 400 1 month ago
Chapter 399 1 month ago
Chapter 398 1 month ago
Chapter 397 1 month ago
Chapter 396 1 month ago
Chapter 395 1 month ago
Chapter 394 1 month ago
Chapter 393 1 month ago
Chapter 392 1 month ago
Chapter 391 1 month ago
Chapter 390 2 months ago
Chapter 389 2 months ago
Chapter 388 2 months ago
Chapter 387 2 months ago
Chapter 386 2 months ago
Chapter 385 2 months ago
Chapter 384 2 months ago
Chapter 383 2 months ago
Chapter 382 2 months ago
Chapter 381 2 months ago
Chapter 380 2 months ago
Chapter 379 2 months ago
Chapter 378 3 months ago
Chapter 377 3 months ago
Chapter 376 3 months ago
Chapter 375 3 months ago
Chapter 374 3 months ago
Chapter 373 3 months ago
Chapter 372 3 months ago
Chapter 371 4 months ago
Chapter 370 4 months ago
Chapter 369 4 months ago
Chapter 368 4 months ago
Chapter 367 4 months ago
Chapter 366 4 months ago
Chapter 365 4 months ago
Chapter 364 4 months ago
Chapter 363 4 months ago
Chapter 362 4 months ago
Chapter 361 4 months ago
Chapter 360 4 months ago
Chapter 359 5 months ago
Chapter 358 5 months ago
Chapter 357 5 months ago
Chapter 356 5 months ago
Chapter 355 5 months ago
Chapter 354 5 months ago
Chapter 353 5 months ago
Chapter 352 5 months ago
Chapter 351 6 months ago
Chapter 350 6 months ago
Chapter 349 6 months ago
Chapter 348 6 months ago
Chapter 347 6 months ago
Chapter 346 6 months ago
Chapter 345 6 months ago
Chapter 344 6 months ago
Chapter 343 6 months ago
Chapter 342 6 months ago
Chapter 341 6 months ago
Chapter 340 6 months ago
Chapter 339 6 months ago
Chapter 338 6 months ago
Chapter 337 6 months ago
Chapter 336 6 months ago
Chapter 335 6 months ago
Chapter 334 6 months ago
Chapter 333 6 months ago
Chapter 332 6 months ago
Chapter 331 6 months ago
Chapter 330 7 months ago
Chapter 329 7 months ago
Chapter 328 7 months ago
Chapter 327 7 months ago
Chapter 326 7 months ago
Chapter 325 7 months ago
Chapter 324 7 months ago
Chapter 323 7 months ago
Chapter 322 8 months ago
Chapter 321 8 months ago
Chapter 320 8 months ago
Chapter 319 8 months ago
Chapter 318 8 months ago
Chapter 317 8 months ago
Chapter 316 8 months ago
Chapter 315 8 months ago
Chapter 314 8 months ago
Chapter 313 8 months ago
Chapter 312 8 months ago
Chapter 311 8 months ago
Chapter 310 9 months ago
Chapter 309 9 months ago
Chapter 308 9 months ago
Chapter 307 9 months ago
Chapter 306 9 months ago
Chapter 305 9 months ago
Chapter 304 9 months ago
Chapter 303 9 months ago
Chapter 302 9 months ago
Chapter 301 9 months ago
Chapter 300 9 months ago
Chapter 299 9 months ago
Chapter 298 10 months ago
Chapter 297 10 months ago
Chapter 296 10 months ago
Chapter 295 10 months ago
Chapter 294 10 months ago
Chapter 293 10 months ago
Chapter 292 10 months ago
Chapter 291 10 months ago
Chapter 290 11 months ago
Chapter 289 11 months ago
Chapter 288 11 months ago
Chapter 287 11 months ago
Chapter 286 11 months ago
Chapter 285 11 months ago
Chapter 284 11 months ago
Chapter 283 11 months ago
Chapter 282 11 months ago
Chapter 281 11 months ago
Chapter 280 11 months ago
Chapter 279 11 months ago
Chapter 278 11 months ago
Chapter 277 1 year ago
Chapter 276 1 year ago
Chapter 275 1 year ago
Chapter 274 1 year ago
Chapter 273 1 year ago
Chapter 272 1 year ago
Chapter 271 1 year ago
Chapter 270 1 year ago
Chapter 269 1 year ago
Chapter 268 1 year ago
Chapter 267 1 year ago
Chapter 266 1 year ago
Chapter 265 1 year ago
Chapter 264 1 year ago
Chapter 263 1 year ago
Chapter 262 1 year ago
Chapter 261 1 year ago
Chapter 260 1 year ago
Chapter 259 1 year ago
Chapter 258 1 year ago
Chapter 257 1 year ago
Chapter 256 1 year ago
Chapter 255 1 year ago
Chapter 254 1 year ago
Chapter 253 1 year ago
Chapter 252 1 year ago
Chapter 251 1 year ago
Chapter 250 1 year ago
Chapter 249 1 year ago
Chapter 248 1 year ago
Chapter 247 1 year ago
Chapter 246 1 year ago
Chapter 245 1 year ago
Chapter 244 1 year ago
Chapter 243 1 year ago
Chapter 242 1 year ago
Chapter 241.5 1 year ago
Chapter 241 1 year ago
Chapter 240 1 year ago
Chapter 239 1 year ago
Chapter 238 1 year ago
Chapter 237 1 year ago
Chapter 236 1 year ago
Chapter 235 1 year ago
Chapter 234 1 year ago
Chapter 233 1 year ago
Chapter 232 1 year ago
Chapter 231 1 year ago
Chapter 230 1 year ago
Chapter 229 1 year ago
Chapter 228 1 year ago
Chapter 227 1 year ago
Chapter 226 1 year ago
Chapter 225 1 year ago
Chapter 224 1 year ago
Chapter 223 1 year ago
Chapter 222 1 year ago
Chapter 221 1 year ago
Chapter 220 1 year ago
Chapter 219 1 year ago
Chapter 218 1 year ago
Chapter 217 1 year ago
Chapter 216 1 year ago
Chapter 215 1 year ago
Chapter 214 1 year ago
Chapter 213 1 year ago
Chapter 212 1 year ago
Chapter 211 1 year ago
Chapter 210 1 year ago
Chapter 209 1 year ago
Chapter 208 1 year ago
Chapter 207 1 year ago
Chapter 206 1 year ago
Chapter 205 1 year ago
Chapter 204 1 year ago
Chapter 203 1 year ago
Chapter 202 1 year ago
Chapter 201 1 year ago
Chapter 200 1 year ago
Chapter 199 1 year ago
Chapter 198 1 year ago
Chapter 197 1 year ago
Chapter 196 1 year ago
Chapter 195 1 year ago
Chapter 194 1 year ago
Chapter 193 1 year ago
Chapter 192 1 year ago
Chapter 191 1 year ago
Chapter 190 1 year ago
Chapter 189 1 year ago
Chapter 188 1 year ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178 1 year ago
Chapter 177 1 year ago
Chapter 176 1 year ago
Chapter 175 1 year ago
Chapter 174 1 year ago
Chapter 173 1 year ago
Chapter 172 1 year ago
Chapter 171 1 year ago
Chapter 170 1 year ago
Chapter 169 1 year ago
Chapter 168 1 year ago
Chapter 167 1 year ago
Chapter 166 1 year ago
Chapter 165 1 year ago
Chapter 164 1 year ago
Chapter 163 1 year ago
Chapter 162 1 year ago
Chapter 161 1 year ago
Chapter 160 1 year ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149.5 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144 1 year ago
Chapter 143 1 year ago
Chapter 142 2 years ago
Chapter 141 2 years ago
Chapter 140 2 years ago
Chapter 139 2 years ago
Chapter 138 2 years ago
Chapter 137 2 years ago
Chapter 136 2 years ago
Chapter 135 2 years ago
Chapter 134 2 years ago
Chapter 133 2 years ago
Chapter 132 2 years ago
Chapter 131 2 years ago
Chapter 130 2 years ago
Chapter 129 2 years ago
Chapter 128 2 years ago
Chapter 127 2 years ago
Chapter 126.5 2 years ago
Chapter 126 2 years ago
Chapter 125 2 years ago
Chapter 124 2 years ago
Chapter 123 2 years ago
Chapter 122 2 years ago
Chapter 121 2 years ago
Chapter 120 2 years ago
Chapter 119 2 years ago
Chapter 118 2 years ago
Chapter 117 2 years ago
Chapter 116 2 years ago
Chapter 115 2 years ago
Chapter 114 2 years ago
Chapter 113 2 years ago
Chapter 112 2 years ago
Chapter 111 2 years ago
Chapter 110 2 years ago
Chapter 109 2 years ago
Chapter 108 2 years ago
Chapter 107 2 years ago
Chapter 106 2 years ago
Chapter 105 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102 2 years ago
Chapter 101 2 years ago
Chapter 100 2 years ago
Chapter 99 2 years ago
Chapter 98 2 years ago
Chapter 97 2 years ago
Chapter 96 2 years ago
Chapter 95 2 years ago
Chapter 94 2 years ago
Chapter 93 2 years ago
Chapter 92 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82.7 2 years ago
Chapter 82.6 2 years ago
Chapter 82.5 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Chapter 74 2 years ago
Chapter 73 2 years ago
Chapter 72 2 years ago
Chapter 71 2 years ago
Chapter 70 2 years ago
Chapter 69 2 years ago
Chapter 68 2 years ago
Chapter 67 2 years ago
Chapter 66 2 years ago
Chapter 65 2 years ago
Chapter 64 2 years ago
Chapter 63 2 years ago
Chapter 62 3 years ago
Chapter 61 3 years ago
Chapter 60 3 years ago
Chapter 59 3 years ago
Chapter 58 3 years ago
Chapter 57 3 years ago
Chapter 56 3 years ago
Chapter 55 3 years ago
Chapter 54 3 years ago
Chapter 53 3 years ago
Chapter 52 3 years ago
Chapter 51 3 years ago
Chapter 50 3 years ago
Chapter 49 3 years ago
Chapter 48 3 years ago
Chapter 47 3 years ago
Chapter 46 3 years ago
Chapter 45 3 years ago
Chapter 44 3 years ago
Chapter 43 3 years ago
Chapter 42 3 years ago
Chapter 41 3 years ago
Chapter 40 3 years ago
Chapter 39 3 years ago
Chapter 38 3 years ago
Chapter 37 3 years ago
Chapter 36 3 years ago
Chapter 35 3 years ago
Chapter 34 3 years ago
Chapter 33 3 years ago
Chapter 32 3 years ago
Chapter 31 3 years ago
Chapter 30 3 years ago
Chapter 29 3 years ago
Chapter 28 3 years ago
Chapter 27 3 years ago
Chapter 26 3 years ago
Chapter 25 3 years ago
Chapter 24 3 years ago
Chapter 23 3 years ago
Chapter 22 3 years ago
Chapter 21 3 years ago
Chapter 20 3 years ago
Chapter 19 3 years ago
Chapter 18 3 years ago
Chapter 17 3 years ago
Chapter 16 3 years ago
Chapter 15 3 years ago
Chapter 14 3 years ago
Chapter 13 3 years ago
Chapter 12 3 years ago
Chapter 11.5 3 years ago
Chapter 11 3 years ago
Chapter 10 3 years ago
Chapter 9 3 years ago
Chapter 8 3 years ago
Chapter 7 3 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo