Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

Tên khác: Tales of Demons And Gods

Thể loại: Action, Fantasy, Shounen

Tác giả: Mad Snail

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong  Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi......

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 243.5 3 days ago
Chapter 243 6 days ago
Chapter 242.5 1 week ago
Chapter 242 2 weeks ago
Chapter 241.5 2 weeks ago
Chapter 241 3 weeks ago
Chapter 240.5 4 weeks ago
Chapter 240 1 month ago
Chapter 239.5 1 month ago
Chapter 239 1 month ago
Chapter 238 1 month ago
Chapter 237.5 1 month ago
Chapter 237 1 month ago
Chapter 236 1 month ago
Chapter 235 1 month ago
Chapter 234 1 month ago
Chapter 233 1 month ago
Chapter 232 1 month ago
Chapter 231 1 month ago
Chapter 230 2 months ago
Chapter 229 2 months ago
Chapter 228 2 months ago
Chapter 227 2 months ago
Chapter 226 2 months ago
Chapter 225 2 months ago
Chapter 224 2 months ago
Chapter 223.5 3 months ago
Chapter 223 3 months ago
Chapter 222.5 4 months ago
Chapter 222 4 months ago
Chapter 221.5 4 months ago
Chapter 221 4 months ago
Chapter 220.5 5 months ago
Chapter 220 5 months ago
Chapter 219.5 5 months ago
Chapter 219 5 months ago
Chapter 218.5 5 months ago
Chapter 218 5 months ago
Chapter 217.5 6 months ago
Chapter 217 6 months ago
Chapter 216.5 6 months ago
Chapter 216 6 months ago
Chapter 215.5 6 months ago
Chapter 215 6 months ago
Chapter 214.5 6 months ago
Chapter 214 6 months ago
Chapter 213 6 months ago
Chapter 212 7 months ago
Chapter 211 7 months ago
Chapter 210 7 months ago
Chapter 209 8 months ago
Chapter 208 8 months ago
Chapter 207 8 months ago
Chapter 206 9 months ago
Chapter 205.5 9 months ago
Chapter 205 9 months ago
Chapter 204.5 9 months ago
Chapter 204 9 months ago
Chapter 203.5 9 months ago
Chapter 203 10 months ago
Chapter 202.5 10 months ago
Chapter 202 10 months ago
Chapter 201.5 10 months ago
Chapter 201 10 months ago
Chapter 200.5 10 months ago
Chapter 200 10 months ago
Chapter 199.5 10 months ago
Chapter 199 11 months ago
Chapter 198.5 11 months ago
Chapter 198 11 months ago
Chapter 197.5 11 months ago
Chapter 197 11 months ago
Chapter 196.5 11 months ago
Chapter 196 11 months ago
Chapter 195.5 11 months ago
Chapter 195 11 months ago
Chapter 194.5 1 year ago
Chapter 194 1 year ago
Chapter 193 1 year ago
Chapter 192 1 year ago
Chapter 191 1 year ago
Chapter 190 1 year ago
Chapter 189 1 year ago
Chapter 188.5 1 year ago
Chapter 188 1 year ago
Chapter 187.5 1 year ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186.5 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185.5 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184.5 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183.5 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182.5 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181.5 1 year ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180.5 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179.5 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178.5 1 year ago
Chapter 178 1 year ago
Chapter 177.5 1 year ago
Chapter 177 1 year ago
Chapter 176.5 1 year ago
Chapter 176 1 year ago
Chapter 175.5 1 year ago
Chapter 175 1 year ago
Chapter 174.5 1 year ago
Chapter 174 1 year ago
Chapter 173.5 1 year ago
Chapter 173 1 year ago
Chapter 172.5 1 year ago
Chapter 172 1 year ago
Chapter 171.5 1 year ago
Chapter 171 1 year ago
Chapter 170.5 1 year ago
Chapter 170 1 year ago
Chapter 169.5 1 year ago
Chapter 169 1 year ago
Chapter 168.5 1 year ago
Chapter 168 1 year ago
Chapter 167.5 1 year ago
Chapter 167 1 year ago
Chapter 166.5 1 year ago
Chapter 166 1 year ago
Chapter 165.5 1 year ago
Chapter 165 1 year ago
Chapter 164 1 year ago
Chapter 163.5 1 year ago
Chapter 163 1 year ago
Chapter 162.5 1 year ago
Chapter 162 1 year ago
Chapter 161.5 1 year ago
Chapter 161 1 year ago
Chapter 160.5 1 year ago
Chapter 160 1 year ago
Chapter 159.5 1 year ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158.5 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157.5 1 year ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156.5 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155.5 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154.5 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153.5 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152.5 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151.5 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150.5 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149.5 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148.5 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146.5 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145.5 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144.5 2 years ago
Chapter 144 2 years ago
Chapter 143 2 years ago
Chapter 142.5 2 years ago
Chapter 142 2 years ago
Chapter 141.5 2 years ago
Chapter 141 2 years ago
Chapter 140.5 2 years ago
Chapter 140 2 years ago
Chapter 139.5 2 years ago
Chapter 139 2 years ago
Chapter 138.5 2 years ago
Chapter 138 2 years ago
Chapter 137.5 2 years ago
Chapter 137 2 years ago
Chapter 136.5 2 years ago
Chapter 136 2 years ago
Chapter 135.5 2 years ago
Chapter 135 2 years ago
Chapter 134.5 2 years ago
Chapter 134 2 years ago
Chapter 133.5 2 years ago
Chapter 133 2 years ago
Chapter 132.5 2 years ago
Chapter 132 2 years ago
Chapter 131.5 2 years ago
Chapter 131 2 years ago
Chapter 130.5 2 years ago
Chapter 130 2 years ago
Chapter 129.5 2 years ago
Chapter 129 2 years ago
Chapter 128.5 2 years ago
Chapter 128 2 years ago
Chapter 127.5 2 years ago
Chapter 127 2 years ago
Chapter 126.5 2 years ago
Chapter 126 2 years ago
Chapter 125.5 2 years ago
Chapter 125 2 years ago
Chapter 124.5 2 years ago
Chapter 124 2 years ago
Chapter 123.5 2 years ago
Chapter 123 2 years ago
Chapter 122.5 2 years ago
Chapter 122 2 years ago
Chapter 121.5 2 years ago
Chapter 121 2 years ago
Chapter 120.5 2 years ago
Chapter 120 2 years ago
Chapter 119.5 2 years ago
Chapter 119 2 years ago
Chapter 118.5 2 years ago
Chapter 118 2 years ago
Chapter 117.5 2 years ago
Chapter 117 2 years ago
Chapter 116.5 2 years ago
Chapter 116 2 years ago
Chapter 115.5 2 years ago
Chapter 115 2 years ago
Chapter 114.5 2 years ago
Chapter 114 2 years ago
Chapter 113.5 2 years ago
Chapter 113 2 years ago
Chapter 112.5 2 years ago
Chapter 112 2 years ago
Chapter 111.5 2 years ago
Chapter 111 2 years ago
Chapter 110.5 2 years ago
Chapter 110 2 years ago
Chapter 109.5 2 years ago
Chapter 109 2 years ago
Chapter 108 2 years ago
Chapter 107.5 2 years ago
Chapter 107 2 years ago
Chapter 106.5 2 years ago
Chapter 106 2 years ago
Chapter 105.5 2 years ago
Chapter 105 2 years ago
Chapter 104.5 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103.5 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102.5 2 years ago
Chapter 102 2 years ago
Chapter 101.5 2 years ago
Chapter 101 3 years ago
Chapter 100.5 3 years ago
Chapter 100 3 years ago
Chapter 99.5 3 years ago
Chapter 99 3 years ago
Chapter 98.5 3 years ago
Chapter 98 3 years ago
Chapter 97.5 3 years ago
Chapter 97 3 years ago
Chapter 96.5 3 years ago
Chapter 96 3 years ago
Chapter 95.5 3 years ago
Chapter 95 3 years ago
Chapter 94.5 3 years ago
Chapter 94 3 years ago
Chapter 93.5 3 years ago
Chapter 93 3 years ago
Chapter 92.5 3 years ago
Chapter 92 3 years ago
Chapter 91.5 3 years ago
Chapter 91 3 years ago
Chapter 90.5 3 years ago
Chapter 90 3 years ago
Chapter 89.5 3 years ago
Chapter 89 3 years ago
Chapter 88.5 3 years ago
Chapter 88 3 years ago
Chapter 87 3 years ago
Chapter 86.5 3 years ago
Chapter 86 3 years ago
Chapter 85.5 3 years ago
Chapter 85 3 years ago
Chapter 84.5 3 years ago
Chapter 84 3 years ago
Chapter 83.5 3 years ago
Chapter 83 3 years ago
Chapter 82 3 years ago
Chapter 81 3 years ago
Chapter 80 3 years ago
Chapter 79 3 years ago
Chapter 78 3 years ago
Chapter 77 3 years ago
Chapter 76 3 years ago
Chapter 75 3 years ago
Chapter 74 3 years ago
Chapter 73 3 years ago
Chapter 72 3 years ago
Chapter 71 3 years ago
Chapter 70 3 years ago
Chapter 69 3 years ago
Chapter 68 3 years ago
Chapter 67 3 years ago
Chapter 66 3 years ago
Chapter 65 3 years ago
Chapter 64 3 years ago
Chapter 63 3 years ago
Chapter 62 3 years ago
Chapter 61 3 years ago
Chapter 60 3 years ago
Chapter 59 3 years ago
Chapter 58 3 years ago
Chapter 57 3 years ago
Chapter 56 3 years ago
Chapter 55 3 years ago
Chapter 54 3 years ago
Chapter 53 3 years ago
Chapter 52 3 years ago
Chapter 51 3 years ago
Chapter 50 3 years ago
Chapter 49 3 years ago
Chapter 48 3 years ago
Chapter 47 3 years ago
Chapter 46 3 years ago
Chapter 45 3 years ago
Chapter 44 3 years ago
Chapter 43 3 years ago
Chapter 42 3 years ago
Chapter 41 3 years ago
Chapter 40 3 years ago
Chapter 39 3 years ago
Chapter 38 3 years ago
Chapter 37 3 years ago
Chapter 36 3 years ago
Chapter 35 3 years ago
Chapter 34 3 years ago
Chapter 33 3 years ago
Chapter 32 3 years ago
Chapter 31 3 years ago
Chapter 30 3 years ago
Chapter 29 3 years ago
Chapter 28 3 years ago
Chapter 27 3 years ago
Chapter 26 3 years ago
Chapter 25 3 years ago
Chapter 24 3 years ago
Chapter 23 3 years ago
Chapter 22 3 years ago
Chapter 21 3 years ago
Chapter 20 3 years ago
Chapter 19 3 years ago
Chapter 18 3 years ago
Chapter 17 3 years ago
Chapter 16 3 years ago
Chapter 15 3 years ago
Chapter 14 3 years ago
Chapter 13 3 years ago
Chapter 12 3 years ago
Chapter 11 3 years ago
Chapter 10 3 years ago
Chapter 9 3 years ago
Chapter 8 3 years ago
Chapter 7 3 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo