Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới  Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?" "Cái kịch bản này không đúng nha!"

Nguồn: hamtruyen.com

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 373 7 hours ago
Chapter 372 6 days ago
Chapter 371 1 week ago
Chapter 370 3 weeks ago
Chapter 369 4 weeks ago
Chapter 368 1 month ago
Chapter 367 1 month ago
Chapter 366 1 month ago
Chapter 365 1 month ago
Chapter 364 1 month ago
Chapter 363 2 months ago
Chapter 362 2 months ago
Chapter 361 2 months ago
Chapter 360 2 months ago
Chapter 359 2 months ago
Chapter 358 2 months ago
Chapter 357 2 months ago
Chapter 356 2 months ago
Chapter 355 2 months ago
Chapter 354 2 months ago
Chapter 353 2 months ago
Chapter 352 2 months ago
Chapter 351 2 months ago
Chapter 350 2 months ago
Chapter 349 2 months ago
Chapter 348 2 months ago
Chapter 347 2 months ago
Chapter 346 2 months ago
Chapter 345 2 months ago
Chapter 344 2 months ago
Chapter 343 2 months ago
Chapter 342 2 months ago
Chapter 341 2 months ago
Chapter 340 2 months ago
Chapter 339 2 months ago
Chapter 338 2 months ago
Chapter 337 2 months ago
Chapter 336 2 months ago
Chapter 335 2 months ago
Chapter 334 2 months ago
Chapter 333 2 months ago
Chapter 332 2 months ago
Chapter 331 2 months ago
Chapter 330 2 months ago
Chapter 329 2 months ago
Chapter 328 2 months ago
Chapter 327 2 months ago
Chapter 326 2 months ago
Chapter 325 2 months ago
Chapter 324 2 months ago
Chapter 323 2 months ago
Chapter 322 2 months ago
Chapter 321 2 months ago
Chapter 320 2 months ago
Chapter 319 2 months ago
Chapter 318 2 months ago
Chapter 317 2 months ago
Chapter 316 2 months ago
Chapter 315 2 months ago
Chapter 314 2 months ago
Chapter 313 2 months ago
Chapter 312 2 months ago
Chapter 311 2 months ago
Chapter 310 2 months ago
Chapter 309 2 months ago
Chapter 308 2 months ago
Chapter 307 2 months ago
Chapter 306 8 months ago
Chapter 305 8 months ago
Chapter 304 8 months ago
Chapter 303 8 months ago
Chapter 302 9 months ago
Chapter 301 9 months ago
Chapter 300 9 months ago
Chapter 299 9 months ago
Chapter 298 9 months ago
Chapter 297 9 months ago
Chapter 296 9 months ago
Chapter 295 9 months ago
Chapter 294 9 months ago
Chapter 293 9 months ago
Chapter 292 9 months ago
Chapter 291 9 months ago
Chapter 290 9 months ago
Chapter 289 9 months ago
Chapter 288 9 months ago
Chapter 287 9 months ago
Chapter 286 9 months ago
Chapter 285 9 months ago
Chapter 284 9 months ago
Chapter 283 9 months ago
Chapter 282 9 months ago
Chapter 281 9 months ago
Chapter 280 9 months ago
Chapter 279 9 months ago
Chapter 278 9 months ago
Chapter 277 9 months ago
Chapter 276 9 months ago
Chapter 275 9 months ago
Chapter 274 9 months ago
Chapter 273 9 months ago
Chapter 272 9 months ago
Chapter 271 9 months ago
Chapter 270 9 months ago
Chapter 269 9 months ago
Chapter 268 9 months ago
Chapter 267 9 months ago
Chapter 266 9 months ago
Chapter 265 9 months ago
Chapter 264 9 months ago
Chapter 263 9 months ago
Chapter 262 1 year ago
Chapter 261 1 year ago
Chapter 260 1 year ago
Chapter 259 1 year ago
Chapter 258 1 year ago
Chapter 257 1 year ago
Chapter 256 1 year ago
Chapter 255 1 year ago
Chapter 254 1 year ago
Chapter 253 1 year ago
Chapter 252 1 year ago
Chapter 251 1 year ago
Chapter 250 1 year ago
Chapter 249 1 year ago
Chapter 248 1 year ago
Chapter 247 1 year ago
Chapter 246 1 year ago
Chapter 245 1 year ago
Chapter 244 1 year ago
Chapter 243 1 year ago
Chapter 242 1 year ago
Chapter 241 1 year ago
Chapter 240 1 year ago
Chapter 239 1 year ago
Chapter 238 1 year ago
Chapter 237 1 year ago
Chapter 236 1 year ago
Chapter 235 1 year ago
Chapter 234 1 year ago
Chapter 233 1 year ago
Chapter 232 1 year ago
Chapter 231 1 year ago
Chapter 230 1 year ago
Chapter 229 1 year ago
Chapter 228 1 year ago
Chapter 227 1 year ago
Chapter 226 1 year ago
Chapter 225 1 year ago
Chapter 224 1 year ago
Chapter 223 1 year ago
Chapter 222 1 year ago
Chapter 221 1 year ago
Chapter 220 1 year ago
Chapter 219 1 year ago
Chapter 218 1 year ago
Chapter 217 1 year ago
Chapter 216 1 year ago
Chapter 215 1 year ago
Chapter 214 1 year ago
Chapter 213 1 year ago
Chapter 212 1 year ago
Chapter 211 1 year ago
Chapter 210 1 year ago
Chapter 209 1 year ago
Chapter 208 1 year ago
Chapter 207 1 year ago
Chapter 206 1 year ago
Chapter 205 1 year ago
Chapter 204 1 year ago
Chapter 203 1 year ago
Chapter 202 1 year ago
Chapter 201 1 year ago
Chapter 200 1 year ago
Chapter 199 1 year ago
Chapter 198 1 year ago
Chapter 197 1 year ago
Chapter 196 1 year ago
Chapter 195 1 year ago
Chapter 194 1 year ago
Chapter 193 1 year ago
Chapter 192 1 year ago
Chapter 191 1 year ago
Chapter 190 1 year ago
Chapter 189 1 year ago
Chapter 188 1 year ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178 1 year ago
Chapter 177 1 year ago
Chapter 176 1 year ago
Chapter 175 1 year ago
Chapter 174 1 year ago
Chapter 173 1 year ago
Chapter 172 1 year ago
Chapter 171 1 year ago
Chapter 170 1 year ago
Chapter 169 1 year ago
Chapter 168 1 year ago
Chapter 167 1 year ago
Chapter 166 1 year ago
Chapter 165 1 year ago
Chapter 164 1 year ago
Chapter 163 1 year ago
Chapter 162 2 years ago
Chapter 161 2 years ago
Chapter 160 2 years ago
Chapter 159 2 years ago
Chapter 158 2 years ago
Chapter 157 2 years ago
Chapter 156 2 years ago
Chapter 155 2 years ago
Chapter 154 2 years ago
Chapter 153 2 years ago
Chapter 152 2 years ago
Chapter 151 2 years ago
Chapter 150 2 years ago
Chapter 149 2 years ago
Chapter 148 2 years ago
Chapter 147 2 years ago
Chapter 146 2 years ago
Chapter 145 2 years ago
Chapter 144 2 years ago
Chapter 143 2 years ago
Chapter 142 2 years ago
Chapter 141 2 years ago
Chapter 140 2 years ago
Chapter 139 2 years ago
Chapter 138 2 years ago
Chapter 137 2 years ago
Chapter 136 2 years ago
Chapter 135 2 years ago
Chapter 134 2 years ago
Chapter 133 2 years ago
Chapter 132 2 years ago
Chapter 131 2 years ago
Chapter 130 2 years ago
Chapter 129 2 years ago
Chapter 128 2 years ago
Chapter 127 2 years ago
Chapter 126 2 years ago
Chapter 125 2 years ago
Chapter 124 2 years ago
Chapter 123 2 years ago
Chapter 122 2 years ago
Chapter 121 2 years ago
Chapter 120 2 years ago
Chapter 119 2 years ago
Chapter 118 2 years ago
Chapter 117 2 years ago
Chapter 116 2 years ago
Chapter 115 2 years ago
Chapter 114 2 years ago
Chapter 113 2 years ago
Chapter 112 2 years ago
Chapter 111 2 years ago
Chapter 110 2 years ago
Chapter 109 2 years ago
Chapter 108 2 years ago
Chapter 107 2 years ago
Chapter 106 2 years ago
Chapter 105 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102 2 years ago
Chapter 101 2 years ago
Chapter 100 2 years ago
Chapter 99 2 years ago
Chapter 98 2 years ago
Chapter 97 2 years ago
Chapter 96 2 years ago
Chapter 95 2 years ago
Chapter 94 2 years ago
Chapter 93 2 years ago
Chapter 92 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Chapter 74 2 years ago
Chapter 73 2 years ago
Chapter 72 2 years ago
Chapter 71 2 years ago
Chapter 70 2 years ago
Chapter 69 2 years ago
Chapter 68 2 years ago
Chapter 67 2 years ago
Chapter 66 2 years ago
Chapter 65 2 years ago
Chapter 64 2 years ago
Chapter 63 3 years ago
Chapter 62 3 years ago
Chapter 61 3 years ago
Chapter 60 3 years ago
Chapter 59 3 years ago
Chapter 58 3 years ago
Chapter 57 3 years ago
Chapter 56 3 years ago
Chapter 55 3 years ago
Chapter 54 3 years ago
Chapter 53 3 years ago
Chapter 52 3 years ago
Chapter 51 3 years ago
Chapter 50 3 years ago
Chapter 49 3 years ago
Chapter 48 3 years ago
Chapter 47 3 years ago
Chapter 46 3 years ago
Chapter 45 3 years ago
Chapter 44 3 years ago
Chapter 43 3 years ago
Chapter 42 3 years ago
Chapter 41 3 years ago
Chapter 40 3 years ago
Chapter 39 3 years ago
Chapter 38 3 years ago
Chapter 37 3 years ago
Chapter 36 3 years ago
Chapter 35 3 years ago
Chapter 34 3 years ago
Chapter 33 3 years ago
Chapter 32 3 years ago
Chapter 31 3 years ago
Chapter 30 3 years ago
Chapter 29 3 years ago
Chapter 28 3 years ago
Chapter 27 3 years ago
Chapter 26 3 years ago
Chapter 25 3 years ago
Chapter 24 3 years ago
Chapter 23 3 years ago
Chapter 22 3 years ago
Chapter 21 3 years ago
Chapter 20 3 years ago
Chapter 19 3 years ago
Chapter 18 3 years ago
Chapter 17 3 years ago
Chapter 16 3 years ago
Chapter 15 3 years ago
Chapter 14 3 years ago
Chapter 13 3 years ago
Chapter 12 3 years ago
Chapter 11 3 years ago
Chapter 10 3 years ago
Chapter 9 3 years ago
Chapter 8 3 years ago
Chapter 7 3 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo