Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

Thể loại: Action, Fantasy

Tác giả: Tịnh Vô Ngân

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 245 1 week ago
Chapter 244 1 week ago
Chapter 243 1 week ago
Chapter 242 2 weeks ago
Chapter 241 3 weeks ago
Chapter 240 3 weeks ago
Chapter 239 1 month ago
Chapter 238 1 month ago
Chapter 237 1 month ago
Chapter 236 2 months ago
Chapter 235 2 months ago
Chapter 234 2 months ago
Chapter 233 2 months ago
Chapter 232 2 months ago
Chapter 231 2 months ago
Chapter 230 2 months ago
Chapter 229 2 months ago
Chapter 228 2 months ago
Chapter 227 2 months ago
Chapter 226 2 months ago
Chapter 225 3 months ago
Chapter 224 3 months ago
Chapter 223 3 months ago
Chapter 222 3 months ago
Chapter 221 4 months ago
Chapter 220 4 months ago
Chapter 219 4 months ago
Chapter 218 4 months ago
Chapter 217 4 months ago
Chapter 216 4 months ago
Chapter 215 5 months ago
Chapter 214 5 months ago
Chapter 213 5 months ago
Chapter 212 5 months ago
Chapter 211 5 months ago
Chapter 210 5 months ago
Chapter 209 5 months ago
Chapter 208 5 months ago
Chapter 207 5 months ago
Chapter 206 6 months ago
Chapter 205 6 months ago
Chapter 204 6 months ago
Chapter 203 6 months ago
Chapter 202 6 months ago
Chapter 201 6 months ago
Chapter 200 6 months ago
Chapter 199 6 months ago
Chapter 198 7 months ago
Chapter 197 7 months ago
Chapter 196 7 months ago
Chapter 195 7 months ago
Chapter 194 7 months ago
Chapter 193 7 months ago
Chapter 192 7 months ago
Chapter 191 8 months ago
Chapter 190 8 months ago
Chapter 189 8 months ago
Chapter 188 8 months ago
Chapter 187 8 months ago
Chapter 186 8 months ago
Chapter 185 8 months ago
Chapter 184 8 months ago
Chapter 183 9 months ago
Chapter 182 9 months ago
Chapter 181 9 months ago
Chapter 180 9 months ago
Chapter 179.91 9 months ago
Chapter 179.9 9 months ago
Chapter 179.8 9 months ago
Chapter 179.7 9 months ago
Chapter 179.6 9 months ago
Chapter 179.5 9 months ago
Chapter 179.4 9 months ago
Chapter 179.3 9 months ago
Chapter 179.2 9 months ago
Chapter 179.1 9 months ago
Chapter 179 9 months ago
Chapter 178 9 months ago
Chapter 177 10 months ago
Chapter 176 10 months ago
Chapter 175 10 months ago
Chapter 174 11 months ago
Chapter 173 11 months ago
Chapter 172 11 months ago
Chapter 171 11 months ago
Chapter 170 11 months ago
Chapter 169 11 months ago
Chapter 168 11 months ago
Chapter 167 11 months ago
Chapter 166 11 months ago
Chapter 165 11 months ago
Chapter 164 11 months ago
Chapter 163 11 months ago
Chapter 162 11 months ago
Chapter 161 11 months ago
Chapter 160 11 months ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144 1 year ago
Chapter 143 1 year ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140 1 year ago
Chapter 140 7 months ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89 1 year ago
Chapter 88 1 year ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 79 1 year ago
Chapter 78 1 year ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 2 years ago
Chapter 57 2 years ago
Chapter 56 2 years ago
Chapter 55 2 years ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53 2 years ago
Chapter 52 2 years ago
Chapter 51 2 years ago
Chapter 50 2 years ago
Chapter 49 2 years ago
Chapter 48 2 years ago
Chapter 47 2 years ago
Chapter 46 2 years ago
Chapter 45 2 years ago
Chapter 44 2 years ago
Chapter 43 2 years ago
Chapter 42 2 years ago
Chapter 41 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Chapter 32 2 years ago
Chapter 31 2 years ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo