Quyền Bá Thiên Hạ

Quyền Bá Thiên Hạ

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Thần thoại, Võ thuật

Tác giả: Hạ Ngôn

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn..

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 211 1 week ago
Chapter 210 1 week ago
Chapter 209 2 weeks ago
Chapter 208 2 weeks ago
Chapter 207 1 month ago
Chapter 206 1 month ago
Chapter 205 2 months ago
Chapter 204 2 months ago
Chapter 203 2 months ago
Chapter 202 2 months ago
Chapter 201 2 months ago
Chapter 200 2 months ago
Chapter 199 3 months ago
Chapter 198 3 months ago
Chapter 197 3 months ago
Chapter 196 3 months ago
Chapter 195 3 months ago
Chapter 194 3 months ago
Chapter 193 4 months ago
Chapter 192 4 months ago
Chapter 191 4 months ago
Chapter 190 4 months ago
Chapter 189 4 months ago
Chapter 188 4 months ago
Chapter 187 5 months ago
Chapter 186 5 months ago
Chapter 185 5 months ago
Chapter 184 5 months ago
Chapter 183 6 months ago
Chapter 182 6 months ago
Chapter 181 6 months ago
Chapter 180 6 months ago
Chapter 179 6 months ago
Chapter 178 6 months ago
Chapter 177 7 months ago
Chapter 176 7 months ago
Chapter 175 7 months ago
Chapter 174 7 months ago
Chapter 173 7 months ago
Chapter 172 7 months ago
Chapter 171 7 months ago
Chapter 170 7 months ago
Chapter 169 8 months ago
Chapter 168 8 months ago
Chapter 167 8 months ago
Chapter 166 8 months ago
Chapter 165 8 months ago
Chapter 164 8 months ago
Chapter 163 8 months ago
Chapter 162 8 months ago
Chapter 161 8 months ago
Chapter 160 9 months ago
Chapter 159 9 months ago
Chapter 158 9 months ago
Chapter 157 9 months ago
Chapter 156 9 months ago
Chapter 155 9 months ago
Chapter 154 9 months ago
Chapter 153 10 months ago
Chapter 152 10 months ago
Chapter 151 10 months ago
Chapter 150 10 months ago
Chapter 149 10 months ago
Chapter 148 10 months ago
Chapter 147 10 months ago
Chapter 146 10 months ago
Chapter 145 10 months ago
Chapter 144 11 months ago
Chapter 143 11 months ago
Chapter 142 11 months ago
Chapter 141 11 months ago
Chapter 140 11 months ago
Chapter 139 11 months ago
Chapter 138 11 months ago
Chapter 137 11 months ago
Chapter 136 11 months ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132.19 1 year ago
Chapter 132.18 1 year ago
Chapter 132.17 1 year ago
Chapter 132.16 1 year ago
Chapter 132.15 1 year ago
Chapter 132.14 1 year ago
Chapter 132.13 1 year ago
Chapter 132.12 1 year ago
Chapter 132.11 1 year ago
Chapter 132.10 1 year ago
Chapter 132.9 1 year ago
Chapter 132.8 1 year ago
Chapter 132.7 1 year ago
Chapter 132.6 1 year ago
Chapter 132.5 1 year ago
Chapter 132.4 1 year ago
Chapter 132.3 1 year ago
Chapter 132.2 1 year ago
Chapter 132.1 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89 1 year ago
Chapter 88 1 year ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 79 1 year ago
Chapter 78 1 year ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 2 years ago
Chapter 58 2 years ago
Chapter 57 2 years ago
Chapter 56 2 years ago
Chapter 55 2 years ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53 2 years ago
Chapter 52 2 years ago
Chapter 51 2 years ago
Chapter 50 2 years ago
Chapter 49 2 years ago
Chapter 48 2 years ago
Chapter 47 2 years ago
Chapter 46 2 years ago
Chapter 45 2 years ago
Chapter 44 2 years ago
Chapter 43 2 years ago
Chapter 42 2 years ago
Chapter 41 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Chapter 32 2 years ago
Chapter 31 2 years ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Tắt quảng cáo
X
X