Quyền Bá Thiên Hạ

Quyền Bá Thiên Hạ

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Martial Arts

Tác giả: Hạ Ngôn

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn..

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 260 5 days ago
Chapter 259 1 week ago
Chapter 258 1 week ago
Chapter 257 3 weeks ago
Chapter 256 3 weeks ago
Chapter 255 4 weeks ago
Chapter 254 1 month ago
Chapter 253 1 month ago
Chapter 252 1 month ago
Chapter 251 1 month ago
Chapter 250 1 month ago
Chapter 249 1 month ago
Chapter 248 1 month ago
Chapter 247 1 month ago
Chapter 246 1 month ago
Chapter 245 1 month ago
Chapter 244 1 month ago
Chapter 243 1 month ago
Chapter 242 1 month ago
Chapter 241 1 month ago
Chapter 240 1 month ago
Chapter 239 2 months ago
Chapter 238 2 months ago
Chapter 237 2 months ago
Chapter 236 2 months ago
Chapter 235 3 months ago
Chapter 234 3 months ago
Chapter 233 3 months ago
Chapter 232 3 months ago
Chapter 231 3 months ago
Chapter 230 3 months ago
Chapter 229 4 months ago
Chapter 228 4 months ago
Chapter 227 4 months ago
Chapter 226 4 months ago
Chapter 225 4 months ago
Chapter 224 4 months ago
Chapter 223 5 months ago
Chapter 222 5 months ago
Chapter 221 5 months ago
Chapter 220 5 months ago
Chapter 219 5 months ago
Chapter 218 6 months ago
Chapter 217 6 months ago
Chapter 216 6 months ago
Chapter 215 6 months ago
Chapter 214 6 months ago
Chapter 213 6 months ago
Chapter 212 6 months ago
Chapter 211 7 months ago
Chapter 210 7 months ago
Chapter 209 7 months ago
Chapter 208 7 months ago
Chapter 207 8 months ago
Chapter 206 8 months ago
Chapter 205 8 months ago
Chapter 204 9 months ago
Chapter 203 9 months ago
Chapter 202 9 months ago
Chapter 201 9 months ago
Chapter 200 9 months ago
Chapter 199 9 months ago
Chapter 198 10 months ago
Chapter 197 10 months ago
Chapter 196 10 months ago
Chapter 195 10 months ago
Chapter 194 10 months ago
Chapter 193 11 months ago
Chapter 192 11 months ago
Chapter 191 11 months ago
Chapter 190 11 months ago
Chapter 189 11 months ago
Chapter 188 11 months ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178 1 year ago
Chapter 177 1 year ago
Chapter 176 1 year ago
Chapter 175 1 year ago
Chapter 174 1 year ago
Chapter 173 1 year ago
Chapter 172 1 year ago
Chapter 171 1 year ago
Chapter 170 1 year ago
Chapter 169 1 year ago
Chapter 168 1 year ago
Chapter 167 1 year ago
Chapter 166 1 year ago
Chapter 165 1 year ago
Chapter 164 1 year ago
Chapter 163 1 year ago
Chapter 162 1 year ago
Chapter 161 1 year ago
Chapter 160 1 year ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144 1 year ago
Chapter 143 1 year ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140 1 year ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132.19 1 year ago
Chapter 132.18 1 year ago
Chapter 132.17 1 year ago
Chapter 132.16 1 year ago
Chapter 132.15 1 year ago
Chapter 132.14 1 year ago
Chapter 132.13 1 year ago
Chapter 132.12 1 year ago
Chapter 132.11 1 year ago
Chapter 132.10 1 year ago
Chapter 132.9 1 year ago
Chapter 132.8 1 year ago
Chapter 132.7 1 year ago
Chapter 132.6 1 year ago
Chapter 132.5 1 year ago
Chapter 132.4 1 year ago
Chapter 132.3 1 year ago
Chapter 132.2 1 year ago
Chapter 132.1 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 2 years ago
Chapter 108 2 years ago
Chapter 107 2 years ago
Chapter 106 2 years ago
Chapter 105 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102 2 years ago
Chapter 101 2 years ago
Chapter 100 2 years ago
Chapter 99 2 years ago
Chapter 98 2 years ago
Chapter 97 2 years ago
Chapter 96 2 years ago
Chapter 95 2 years ago
Chapter 94 2 years ago
Chapter 93 2 years ago
Chapter 92 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Chapter 74 2 years ago
Chapter 73 2 years ago
Chapter 72 2 years ago
Chapter 71 2 years ago
Chapter 70 2 years ago
Chapter 69 2 years ago
Chapter 68 2 years ago
Chapter 67 2 years ago
Chapter 66 2 years ago
Chapter 65 2 years ago
Chapter 64 2 years ago
Chapter 63 2 years ago
Chapter 62 2 years ago
Chapter 61 2 years ago
Chapter 60 2 years ago
Chapter 59 2 years ago
Chapter 58 2 years ago
Chapter 57 2 years ago
Chapter 56 2 years ago
Chapter 55 2 years ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53 2 years ago
Chapter 52 2 years ago
Chapter 51 2 years ago
Chapter 50 2 years ago
Chapter 49 2 years ago
Chapter 48 2 years ago
Chapter 47 2 years ago
Chapter 46 2 years ago
Chapter 45 2 years ago
Chapter 44 2 years ago
Chapter 43 2 years ago
Chapter 42 2 years ago
Chapter 41 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Chapter 32 2 years ago
Chapter 31 2 years ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo