Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Thể loại: Comedy

Tác giả:

Nhóm dịch: Vô Danh

Tình trạng: Đang tiến hành

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và ( các) vương gia =))

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 416 2 days ago
Chapter 415 2 days ago
Chapter 414 5 days ago
Chapter 413 6 days ago
Chapter 412 1 week ago
Chapter 411 1 week ago
Chapter 410 1 week ago
Chapter 409 1 week ago
Chapter 408 2 weeks ago
Chapter 407 2 weeks ago
Chapter 406 2 weeks ago
Chapter 405 2 weeks ago
Chapter 404 3 weeks ago
Chapter 403 3 weeks ago
Chapter 402 3 weeks ago
Chapter 401 3 weeks ago
Chapter 400 4 weeks ago
Chapter 399 1 month ago
Chapter 398 1 month ago
Chapter 397 1 month ago
Chapter 396 1 month ago
Chapter 395 1 month ago
Chapter 394 1 month ago
Chapter 393 1 month ago
Chapter 392 1 month ago
Chapter 391 1 month ago
Chapter 390 1 month ago
Chapter 389 1 month ago
Chapter 388 1 month ago
Chapter 387 1 month ago
Chapter 386 1 month ago
Chapter 385 1 month ago
Chapter 384 1 month ago
Chapter 383 1 month ago
Chapter 382 1 month ago
Chapter 381 1 month ago
Chapter 380 1 month ago
Chapter 379 2 months ago
Chapter 378 2 months ago
Chapter 377 2 months ago
Chapter 376 2 months ago
Chapter 375 2 months ago
Chapter 374 2 months ago
Chapter 373 2 months ago
Chapter 372 2 months ago
Chapter 371 2 months ago
Chapter 370 2 months ago
Chapter 369 2 months ago
Chapter 368 2 months ago
Chapter 367 2 months ago
Chapter 366 2 months ago
Chapter 365 2 months ago
Chapter 364 2 months ago
Chapter 363 2 months ago
Chapter 362 2 months ago
Chapter 361 2 months ago
Chapter 360 2 months ago
Chapter 359 2 months ago
Chapter 358 2 months ago
Chapter 357 2 months ago
Chapter 356 3 months ago
Chapter 355 3 months ago
Chapter 354 3 months ago
Chapter 353 3 months ago
Chapter 352 3 months ago
Chapter 351 3 months ago
Chapter 350 3 months ago
Chapter 349 3 months ago
Chapter 348 3 months ago
Chapter 347 3 months ago
Chapter 346 3 months ago
Chapter 345 3 months ago
Chapter 344 3 months ago
Chapter 343 3 months ago
Chapter 342 3 months ago
Chapter 341 3 months ago
Chapter 340 3 months ago
Chapter 339 3 months ago
Chapter 338 3 months ago
Chapter 337 4 months ago
Chapter 336 4 months ago
Chapter 335 4 months ago
Chapter 334 4 months ago
Chapter 333 4 months ago
Chapter 332 4 months ago
Chapter 331 4 months ago
Chapter 330 4 months ago
Chapter 329 4 months ago
Chapter 328 4 months ago
Chapter 327 4 months ago
Chapter 326 4 months ago
Chapter 325 4 months ago
Chapter 324 4 months ago
Chapter 323 4 months ago
Chapter 322 4 months ago
Chapter 321 4 months ago
Chapter 320 4 months ago
Chapter 319 4 months ago
Chapter 318 4 months ago
Chapter 317 4 months ago
Chapter 316 5 months ago
Chapter 315 5 months ago
Chapter 314 5 months ago
Chapter 313 5 months ago
Chapter 312 5 months ago
Chapter 311 5 months ago
Chapter 310 5 months ago
Chapter 309 5 months ago
Chapter 308 5 months ago
Chapter 307 5 months ago
Chapter 306 5 months ago
Chapter 305 5 months ago
Chapter 304 5 months ago
Chapter 303 6 months ago
Chapter 302 6 months ago
Chapter 301 6 months ago
Chapter 300 6 months ago
Chapter 299 6 months ago
Chapter 298 6 months ago
Chapter 297 6 months ago
Chapter 296 6 months ago
Chapter 295 6 months ago
Chapter 294 6 months ago
Chapter 293 6 months ago
Chapter 292 6 months ago
Chapter 291 6 months ago
Chapter 290 6 months ago
Chapter 289 6 months ago
Chapter 288 6 months ago
Chapter 287 6 months ago
Chapter 286 7 months ago
Chapter 285 7 months ago
Chapter 284 7 months ago
Chapter 283 7 months ago
Chapter 282 7 months ago
Chapter 281 7 months ago
Chapter 280 7 months ago
Chapter 279 7 months ago
Chapter 278 7 months ago
Chapter 277 7 months ago
Chapter 276 7 months ago
Chapter 275 7 months ago
Chapter 274 7 months ago
Chapter 273 7 months ago
Chapter 272 7 months ago
Chapter 271 7 months ago
Chapter 270 7 months ago
Chapter 269 7 months ago
Chapter 268 7 months ago
Chapter 267 8 months ago
Chapter 266 8 months ago
Chapter 265 8 months ago
Chapter 264 8 months ago
Chapter 263 8 months ago
Chapter 262 8 months ago
Chapter 261 8 months ago
Chapter 260 8 months ago
Chapter 259 8 months ago
Chapter 258 8 months ago
Chapter 257 8 months ago
Chapter 256 8 months ago
Chapter 255 8 months ago
Chapter 254 8 months ago
Chapter 253 8 months ago
Chapter 252 8 months ago
Chapter 251 8 months ago
Chapter 250 8 months ago
Chapter 249 9 months ago
Chapter 248 9 months ago
Chapter 247 9 months ago
Chapter 246 9 months ago
Chapter 245 9 months ago
Chapter 244 9 months ago
Chapter 243 9 months ago
Chapter 242 9 months ago
Chapter 241 9 months ago
Chapter 240 9 months ago
Chapter 239 9 months ago
Chapter 238 9 months ago
Chapter 237 9 months ago
Chapter 236 9 months ago
Chapter 235.5 9 months ago
Chapter 235 9 months ago
Chapter 234.5 9 months ago
Chapter 234 9 months ago
Chapter 233.5 9 months ago
Chapter 233 9 months ago
Chapter 232.5 10 months ago
Chapter 232 10 months ago
Chapter 231.5 10 months ago
Chapter 231 10 months ago
Chapter 230.5 10 months ago
Chapter 230 10 months ago
Chapter 229.5 10 months ago
Chapter 229 10 months ago
Chapter 228.5 10 months ago
Chapter 228 10 months ago
Chapter 227 10 months ago
Chapter 226.5 10 months ago
Chapter 226 10 months ago
Chapter 225.5 10 months ago
Chapter 225 10 months ago
Chapter 224.5 10 months ago
Chapter 224 10 months ago
Chapter 223.5 11 months ago
Chapter 223 11 months ago
Chapter 222.5 11 months ago
Chapter 222 11 months ago
Chapter 221.5 11 months ago
Chapter 221 11 months ago
Chapter 220.5 11 months ago
Chapter 220 11 months ago
Chapter 219.5 11 months ago
Chapter 219 11 months ago
Chapter 218.5 11 months ago
Chapter 218 11 months ago
Chapter 217.5 11 months ago
Chapter 217 11 months ago
Chapter 216.5 11 months ago
Chapter 216 11 months ago
Chapter 215.5 11 months ago
Chapter 215 11 months ago
Chapter 214.5 11 months ago
Chapter 214 11 months ago
Chapter 213.5 11 months ago
Chapter 213 11 months ago
Chapter 212.5 1 year ago
Chapter 212 1 year ago
Chapter 211.5 1 year ago
Chapter 211 1 year ago
Chapter 210.5 1 year ago
Chapter 210 1 year ago
Chapter 209.5 1 year ago
Chapter 209 1 year ago
Chapter 208.5 1 year ago
Chapter 208 1 year ago
Chapter 207.5 1 year ago
Chapter 207 1 year ago
Chapter 206.5 1 year ago
Chapter 206 1 year ago
Chapter 205.5 1 year ago
Chapter 205 1 year ago
Chapter 204.5 1 year ago
Chapter 204 1 year ago
Chapter 203.5 1 year ago
Chapter 203 1 year ago
Chapter 202.5 1 year ago
Chapter 202 1 year ago
Chapter 201.5 1 year ago
Chapter 201 1 year ago
Chapter 200 1 year ago
Chapter 199.5 1 year ago
Chapter 199 1 year ago
Chapter 198.5 1 year ago
Chapter 198 1 year ago
Chapter 197.5 1 year ago
Chapter 197 1 year ago
Chapter 196.5 1 year ago
Chapter 196 1 year ago
Chapter 195.5 1 year ago
Chapter 195 1 year ago
Chapter 194.5 1 year ago
Chapter 194 1 year ago
Chapter 193.5 1 year ago
Chapter 193 1 year ago
Chapter 192.5 1 year ago
Chapter 192 1 year ago
Chapter 191.5 1 year ago
Chapter 191 1 year ago
Chapter 190.5 1 year ago
Chapter 190 1 year ago
Chapter 189.5 1 year ago
Chapter 189 1 year ago
Chapter 188.5 1 year ago
Chapter 188 1 year ago
Chapter 187.5 1 year ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186.5 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184.5 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183.5 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182.5 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181.5 1 year ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179.5 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178.5 1 year ago
Chapter 178 1 year ago
Chapter 177.5 1 year ago
Chapter 177 1 year ago
Chapter 176.5 1 year ago
Chapter 176 1 year ago
Chapter 175.5 1 year ago
Chapter 175 1 year ago
Chapter 174.5 1 year ago
Chapter 174 1 year ago
Chapter 173.5 1 year ago
Chapter 173 1 year ago
Chapter 172.5 1 year ago
Chapter 172 1 year ago
Chapter 171 1 year ago
Chapter 170.5 1 year ago
Chapter 170 1 year ago
Chapter 169.5 1 year ago
Chapter 169 1 year ago
Chapter 168 1 year ago
Chapter 167.5 1 year ago
Chapter 167 1 year ago
Chapter 166.5 1 year ago
Chapter 166 1 year ago
Chapter 165.5 1 year ago
Chapter 165 1 year ago
Chapter 164.5 1 year ago
Chapter 164 1 year ago
Chapter 163.5 1 year ago
Chapter 163 1 year ago
Chapter 162.5 1 year ago
Chapter 162 1 year ago
Chapter 161 1 year ago
Chapter 160.5 1 year ago
Chapter 160 1 year ago
Chapter 159.5 1 year ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158.5 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157.5 1 year ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156.5 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155.5 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154.5 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153.5 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152.5 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151.5 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150.5 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148.5 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147.5 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146.5 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145.5 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144.5 1 year ago
Chapter 144 1 year ago
Chapter 143.5 1 year ago
Chapter 143 1 year ago
Chapter 142.5 1 year ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141.5 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140.5 1 year ago
Chapter 140 1 year ago
Chapter 139.5 1 year ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138.5 1 year ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137.5 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136.5 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135.5 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133.5 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132.5 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131.5 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130.5 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129.5 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128.5 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127.5 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126.5 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125.5 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124.5 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123.5 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122.5 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121.5 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120.5 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119.5 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117.5 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116.5 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115.5 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114.5 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113.5 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109.5 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108.5 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107.5 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106.5 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105.5 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104.5 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103.5 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100.5 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99.5 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96.5 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95.5 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94.5 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93.5 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92.5 2 years ago
Chapter 92 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90.5 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88.5 2 years ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87.5 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86.5 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84.5 2 years ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83.5 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81.5 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77.5 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76.5 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Chapter 74 2 years ago
Chapter 73.5 2 years ago
Chapter 73 2 years ago
Chapter 72.5 2 years ago
Chapter 72 2 years ago
Chapter 71.5 2 years ago
Chapter 71 2 years ago
Chapter 70.5 2 years ago
Chapter 70 2 years ago
Chapter 69.5 2 years ago
Chapter 69 2 years ago
Chapter 68.5 2 years ago
Chapter 68 2 years ago
Chapter 67 2 years ago
Chapter 66 2 years ago
Chapter 65.5 2 years ago
Chapter 65 2 years ago
Chapter 64 2 years ago
Chapter 63.5 2 years ago
Chapter 63 2 years ago
Chapter 62.5 2 years ago
Chapter 62 2 years ago
Chapter 61.5 2 years ago
Chapter 61 2 years ago
Chapter 60 2 years ago
Chapter 59 2 years ago
Chapter 58 2 years ago
Chapter 57 2 years ago
Chapter 56 2 years ago
Chapter 55 2 years ago
Chapter 54.5 2 years ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53.5 2 years ago
Chapter 53 2 years ago
Chapter 52 2 years ago
Chapter 51 2 years ago
Chapter 50 2 years ago
Chapter 49 2 years ago
Chapter 48 2 years ago
Chapter 47 2 years ago
Chapter 46 2 years ago
Chapter 45 2 years ago
Chapter 44 2 years ago
Chapter 43 2 years ago
Chapter 42 2 years ago
Chapter 41 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39.5 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38.5 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Chapter 32 2 years ago
Chapter 31 2 years ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24.5 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23.5 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo