Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Thể loại: Action, Adventure, Harem

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 280 1 day ago
Chapter 279 1 week ago
Chapter 278 1 week ago
Chapter 277 1 week ago
Chapter 276 2 weeks ago
Chapter 275 2 weeks ago
Chapter 274 3 weeks ago
Chapter 273 1 month ago
Chapter 272 1 month ago
Chapter 271 1 month ago
Chapter 270 2 months ago
Chapter 269 2 months ago
Chapter 268 2 months ago
Chapter 267 2 months ago
Chapter 266 2 months ago
Chapter 265 2 months ago
Chapter 264 2 months ago
Chapter 263 2 months ago
Chapter 262 2 months ago
Chapter 261 2 months ago
Chapter 260 2 months ago
Chapter 259 2 months ago
Chapter 258 2 months ago
Chapter 257 3 months ago
Chapter 256 3 months ago
Chapter 255 3 months ago
Chapter 254 3 months ago
Chapter 253 3 months ago
Chapter 252 3 months ago
Chapter 251 3 months ago
Chapter 250 3 months ago
Chapter 249 3 months ago
Chapter 248 3 months ago
Chapter 247 3 months ago
Chapter 246 3 months ago
Chapter 245 3 months ago
Chapter 244 4 months ago
Chapter 243 4 months ago
Chapter 242 4 months ago
Chapter 241 4 months ago
Chapter 240 4 months ago
Chapter 239 4 months ago
Chapter 238 4 months ago
Chapter 237 4 months ago
Chapter 236 4 months ago
Chapter 235 5 months ago
Chapter 234 5 months ago
Chapter 233 5 months ago
Chapter 232 5 months ago
Chapter 231 5 months ago
Chapter 230 5 months ago
Chapter 229 5 months ago
Chapter 228 5 months ago
Chapter 227 5 months ago
Chapter 226 5 months ago
Chapter 225 5 months ago
Chapter 224 5 months ago
Chapter 223 5 months ago
Chapter 222 5 months ago
Chapter 221 6 months ago
Chapter 220 6 months ago
Chapter 219 6 months ago
Chapter 218 6 months ago
Chapter 217 6 months ago
Chapter 216 6 months ago
Chapter 215 6 months ago
Chapter 214 6 months ago
Chapter 213 6 months ago
Chapter 212 6 months ago
Chapter 211 6 months ago
Chapter 210 6 months ago
Chapter 209 6 months ago
Chapter 208 7 months ago
Chapter 207 7 months ago
Chapter 206 7 months ago
Chapter 205 7 months ago
Chapter 204 7 months ago
Chapter 203 7 months ago
Chapter 202 7 months ago
Chapter 201 7 months ago
Chapter 200 7 months ago
Chapter 199 7 months ago
Chapter 198 7 months ago
Chapter 197 7 months ago
Chapter 196 7 months ago
Chapter 195 8 months ago
Chapter 194 8 months ago
Chapter 193 8 months ago
Chapter 192 8 months ago
Chapter 191 8 months ago
Chapter 190 8 months ago
Chapter 189 8 months ago
Chapter 188 8 months ago
Chapter 187 8 months ago
Chapter 186 8 months ago
Chapter 185 8 months ago
Chapter 184 8 months ago
Chapter 183 9 months ago
Chapter 182 9 months ago
Chapter 181 9 months ago
Chapter 180 9 months ago
Chapter 179 9 months ago
Chapter 178 9 months ago
Chapter 177 9 months ago
Chapter 176 9 months ago
Chapter 175 9 months ago
Chapter 174 9 months ago
Chapter 173 9 months ago
Chapter 172 9 months ago
Chapter 171 9 months ago
Chapter 170 9 months ago
Chapter 169 9 months ago
Chapter 168 10 months ago
Chapter 167 10 months ago
Chapter 166 10 months ago
Chapter 165 10 months ago
Chapter 164 10 months ago
Chapter 163 10 months ago
Chapter 162 10 months ago
Chapter 161 10 months ago
Chapter 160 10 months ago
Chapter 159 10 months ago
Chapter 158 10 months ago
Chapter 157 10 months ago
Chapter 156 10 months ago
Chapter 155 10 months ago
Chapter 154 10 months ago
Chapter 153 10 months ago
Chapter 152 11 months ago
Chapter 151 11 months ago
Chapter 150 11 months ago
Chapter 149 11 months ago
Chapter 148 11 months ago
Chapter 147 11 months ago
Chapter 146 11 months ago
Chapter 145 11 months ago
Chapter 144 11 months ago
Chapter 143 11 months ago
Chapter 142 11 months ago
Chapter 141 11 months ago
Chapter 140 11 months ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89 1 year ago
Chapter 88 1 year ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 79 1 year ago
Chapter 78 1 year ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo