Baki - Son of Ogre

Baki - Son of Ogre

Thể loại: Action

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Một bộ truyện thuần chiến đấu Cực hấp dẫn    

 

Từ Chapter 001 => 005 của nhóm  Lightning Group

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 292 2 weeks ago
Chapter 291 2 weeks ago
Chapter 290 2 weeks ago
Chapter 289 2 weeks ago
Chapter 288 2 weeks ago
Chapter 287 2 weeks ago
Chapter 286 2 weeks ago
Chapter 285 2 weeks ago
Chapter 284 2 weeks ago
Chapter 283 2 weeks ago
Chapter 282 2 weeks ago
Chapter 281 5 months ago
Chapter 280 5 months ago
Chapter 279 5 months ago
Chapter 278 5 months ago
Chapter 277 5 months ago
Chapter 276 5 months ago
Chapter 275 5 months ago
Chapter 274 5 months ago
Chapter 273 5 months ago
Chapter 272 6 months ago
Chapter 271 6 months ago
Chapter 270 6 months ago
Chapter 269 6 months ago
Chapter 268 6 months ago
Chapter 267 6 months ago
Chapter 266 6 months ago
Chapter 265 7 months ago
Chapter 264 7 months ago
Chapter 263 7 months ago
Chapter 262 7 months ago
Chapter 261 8 months ago
Chapter 260 8 months ago
Chapter 259 8 months ago
Chapter 258 8 months ago
Chapter 257 8 months ago
Chapter 256 8 months ago
Chapter 255 8 months ago
Chapter 254 8 months ago
Chapter 253 8 months ago
Chapter 251 8 months ago
Chapter 250 8 months ago
Chapter 248 8 months ago
Chapter 247 8 months ago
Chapter 246 8 months ago
Chapter 245 8 months ago
Chapter 244 8 months ago
Chapter 243 8 months ago
Chapter 242 8 months ago
Chapter 241 8 months ago
Chapter 240 8 months ago
Chapter 239 8 months ago
Chapter 237 8 months ago
Chapter 236 8 months ago
Chapter 235 8 months ago
Chapter 234 8 months ago
Chapter 233 8 months ago
Chapter 232 8 months ago
Chapter 231 8 months ago
Chapter 230 8 months ago
Chapter 229 8 months ago
Chapter 228 8 months ago
Chapter 227 8 months ago
Chapter 226 8 months ago
Chapter 225 8 months ago
Chapter 224 8 months ago
Chapter 223 8 months ago
Chapter 222 8 months ago
Chapter 221 8 months ago
Chapter 220 8 months ago
Chapter 219 8 months ago
Chapter 218 8 months ago
Chapter 217 8 months ago
Chapter 216 8 months ago
Chapter 215 8 months ago
Chapter 214 8 months ago
Chapter 213 8 months ago
Chapter 212 8 months ago
Chapter 211 8 months ago
Chapter 210 8 months ago
Chapter 209 8 months ago
Chapter 208 8 months ago
Chapter 207 8 months ago
Chapter 206 8 months ago
Chapter 205 8 months ago
Chapter 204 8 months ago
Chapter 203 8 months ago
Chapter 202 8 months ago
Chapter 201 8 months ago
Chapter 200 8 months ago
Chapter 199 8 months ago
Chapter 198 8 months ago
Chapter 197 8 months ago
Chapter 196 8 months ago
Chapter 195 8 months ago
Chapter 194 8 months ago
Chapter 193 8 months ago
Chapter 192 8 months ago
Chapter 191 8 months ago
Chapter 190 8 months ago
Chapter 189 8 months ago
Chapter 188 8 months ago
Chapter 187 8 months ago
Chapter 186 8 months ago
Chapter 185 8 months ago
Chapter 184 8 months ago
Chapter 183 8 months ago
Chapter 182 8 months ago
Chapter 181 8 months ago
Chapter 180 8 months ago
Chapter 179 8 months ago
Chapter 178 8 months ago
Chapter 177 8 months ago
Chapter 176 8 months ago
Chapter 175 8 months ago
Chapter 174 8 months ago
Chapter 173 8 months ago
Chapter 172 8 months ago
Chapter 171 8 months ago
Chapter 170 8 months ago
Chapter 169 8 months ago
Chapter 168 8 months ago
Chapter 167 8 months ago
Chapter 166 8 months ago
Chapter 165 8 months ago
Chapter 164 8 months ago
Chapter 163 8 months ago
Chapter 162 8 months ago
Chapter 161 8 months ago
Chapter 160 8 months ago
Chapter 159 8 months ago
Chapter 158 8 months ago
Chapter 157 8 months ago
Chapter 156 8 months ago
Chapter 155 8 months ago
Chapter 154 8 months ago
Chapter 153 8 months ago
Chapter 152 8 months ago
Chapter 151 8 months ago
Chapter 150 8 months ago
Chapter 149 8 months ago
Chapter 148 8 months ago
Chapter 147 8 months ago
Chapter 146 8 months ago
Chapter 145 8 months ago
Chapter 144 8 months ago
Chapter 143 8 months ago
Chapter 142 8 months ago
Chapter 141 8 months ago
Chapter 140 8 months ago
Chapter 139 8 months ago
Chapter 138 8 months ago
Chapter 137 8 months ago
Chapter 136 8 months ago
Chapter 135 8 months ago
Chapter 134 8 months ago
Chapter 133 8 months ago
Chapter 132 8 months ago
Chapter 131 8 months ago
Chapter 130 8 months ago
Chapter 129 8 months ago
Chapter 128 8 months ago
Chapter 127 8 months ago
Chapter 126 8 months ago
Chapter 125 8 months ago
Chapter 124 8 months ago
Chapter 123 8 months ago
Chapter 122 8 months ago
Chapter 121 8 months ago
Chapter 120 8 months ago
Chapter 119 8 months ago
Chapter 118 8 months ago
Chapter 117 8 months ago
Chapter 116 8 months ago
Chapter 115 8 months ago
Chapter 114 8 months ago
Chapter 113 8 months ago
Chapter 112 8 months ago
Chapter 111 8 months ago
Chapter 110 8 months ago
Chapter 109 8 months ago
Chapter 108 8 months ago
Chapter 107 8 months ago
Chapter 106 8 months ago
Chapter 105 8 months ago
Chapter 104 8 months ago
Chapter 103 8 months ago
Chapter 102 8 months ago
Chapter 101 8 months ago
Chapter 100 8 months ago
Chapter 99 8 months ago
Chapter 98 8 months ago
Chapter 97 8 months ago
Chapter 96 8 months ago
Chapter 95 8 months ago
Chapter 94 8 months ago
Chapter 93 8 months ago
Chapter 92 8 months ago
Chapter 91 8 months ago
Chapter 90 8 months ago
Chapter 89 8 months ago
Chapter 88 8 months ago
Chapter 87 8 months ago
Chapter 86 8 months ago
Chapter 85 8 months ago
Chapter 84 8 months ago
Chapter 83 8 months ago
Chapter 82 8 months ago
Chapter 81 8 months ago
Chapter 80 8 months ago
Chapter 79 8 months ago
Chapter 78 8 months ago
Chapter 77 8 months ago
Chapter 76 8 months ago
Chapter 75 8 months ago
Chapter 74 8 months ago
Chapter 73 8 months ago
Chapter 72 8 months ago
Chapter 70 - 71 8 months ago
Chapter 66 - 69 8 months ago
Chapter 61 - 65 8 months ago
Chapter 60 8 months ago
Chapter 59 8 months ago
Chapter 58 8 months ago
Chapter 57 8 months ago
Chapter 56 8 months ago
Chapter 55 8 months ago
Chapter 54 8 months ago
Chapter 53 8 months ago
Chapter 52 8 months ago
Chapter 51 8 months ago
Chapter 50 8 months ago
Chapter 49 8 months ago
Chapter 48 8 months ago
Chapter 47 8 months ago
Chapter 46 8 months ago
Chapter 45 8 months ago
Chapter 44 8 months ago
Chapter 43 8 months ago
Chapter 42 8 months ago
Chapter 41 8 months ago
Chapter 40 8 months ago
Chapter 39 8 months ago
Chapter 38 8 months ago
Chapter 37 8 months ago
Chapter 36 8 months ago
Chapter 35 8 months ago
Chapter 34 8 months ago
Chapter 33 8 months ago
Chapter 32 8 months ago
Chapter 31 8 months ago
Chapter 30 8 months ago
Chapter 29 8 months ago
Chapter 28 8 months ago
Chapter 27 8 months ago
Chapter 26 8 months ago
Chapter 25 8 months ago
Chapter 24 8 months ago
Chapter 23 8 months ago
Chapter 22 8 months ago
Chapter 21 8 months ago
Chapter 20 8 months ago
Chapter 19 8 months ago
Chapter 18 8 months ago
Chapter 17 8 months ago
Chapter 16 8 months ago
Chapter 15 8 months ago
Chapter 14 8 months ago
Chapter 13 8 months ago
Chapter 12 8 months ago
Chapter 11 8 months ago
Chapter 10 8 months ago
Chapter 9 8 months ago
Chapter 8 8 months ago
Chapter 7 8 months ago
Chapter 6 8 months ago
Chapter 5 8 months ago
Chapter 4 8 months ago
Chapter 3 8 months ago
Chapter 2 8 months ago
Chapter 1 8 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo