Baki - Son of Ogre

Baki - Son of Ogre

Thể loại: Hành động

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Một bộ truyện thuần chiến đấu Cực hấp dẫn    

 

Từ Chapter 001 => 005 của nhóm  Lightning Group

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 281 3 months ago
Chapter 280 3 months ago
Chapter 279 3 months ago
Chapter 278 3 months ago
Chapter 277 3 months ago
Chapter 276 3 months ago
Chapter 275 3 months ago
Chapter 274 3 months ago
Chapter 273 3 months ago
Chapter 272 4 months ago
Chapter 271 4 months ago
Chapter 270 4 months ago
Chapter 269 4 months ago
Chapter 268 4 months ago
Chapter 267 4 months ago
Chapter 266 4 months ago
Chapter 265 5 months ago
Chapter 264 5 months ago
Chapter 263 5 months ago
Chapter 262 5 months ago
Chapter 261 5 months ago
Chapter 260 6 months ago
Chapter 259 6 months ago
Chapter 258 6 months ago
Chapter 257 6 months ago
Chapter 256 6 months ago
Chapter 255 6 months ago
Chapter 254 6 months ago
Chapter 253 6 months ago
Chapter 251 6 months ago
Chapter 250 6 months ago
Chapter 248 6 months ago
Chapter 247 6 months ago
Chapter 246 6 months ago
Chapter 245 6 months ago
Chapter 244 6 months ago
Chapter 243 6 months ago
Chapter 242 6 months ago
Chapter 241 6 months ago
Chapter 240 6 months ago
Chapter 239 6 months ago
Chapter 237 6 months ago
Chapter 236 6 months ago
Chapter 235 6 months ago
Chapter 234 6 months ago
Chapter 233 6 months ago
Chapter 232 6 months ago
Chapter 231 6 months ago
Chapter 230 6 months ago
Chapter 229 6 months ago
Chapter 228 6 months ago
Chapter 227 6 months ago
Chapter 226 6 months ago
Chapter 225 6 months ago
Chapter 224 6 months ago
Chapter 223 6 months ago
Chapter 222 6 months ago
Chapter 221 6 months ago
Chapter 220 6 months ago
Chapter 219 6 months ago
Chapter 218 6 months ago
Chapter 217 6 months ago
Chapter 216 6 months ago
Chapter 215 6 months ago
Chapter 214 6 months ago
Chapter 213 6 months ago
Chapter 212 6 months ago
Chapter 211 6 months ago
Chapter 210 6 months ago
Chapter 209 6 months ago
Chapter 208 6 months ago
Chapter 207 6 months ago
Chapter 206 6 months ago
Chapter 205 6 months ago
Chapter 204 6 months ago
Chapter 203 6 months ago
Chapter 202 6 months ago
Chapter 201 6 months ago
Chapter 200 6 months ago
Chapter 199 6 months ago
Chapter 198 6 months ago
Chapter 197 6 months ago
Chapter 196 6 months ago
Chapter 195 6 months ago
Chapter 194 6 months ago
Chapter 193 6 months ago
Chapter 192 6 months ago
Chapter 191 6 months ago
Chapter 190 6 months ago
Chapter 189 6 months ago
Chapter 188 6 months ago
Chapter 187 6 months ago
Chapter 186 6 months ago
Chapter 185 6 months ago
Chapter 184 6 months ago
Chapter 183 6 months ago
Chapter 182 6 months ago
Chapter 181 6 months ago
Chapter 180 6 months ago
Chapter 179 6 months ago
Chapter 178 6 months ago
Chapter 177 6 months ago
Chapter 176 6 months ago
Chapter 175 6 months ago
Chapter 174 6 months ago
Chapter 173 6 months ago
Chapter 172 6 months ago
Chapter 171 6 months ago
Chapter 170 6 months ago
Chapter 169 6 months ago
Chapter 168 6 months ago
Chapter 167 6 months ago
Chapter 166 6 months ago
Chapter 165 6 months ago
Chapter 164 6 months ago
Chapter 163 6 months ago
Chapter 162 6 months ago
Chapter 161 6 months ago
Chapter 160 6 months ago
Chapter 159 6 months ago
Chapter 158 6 months ago
Chapter 157 6 months ago
Chapter 156 6 months ago
Chapter 155 6 months ago
Chapter 154 6 months ago
Chapter 153 6 months ago
Chapter 152 6 months ago
Chapter 151 6 months ago
Chapter 150 6 months ago
Chapter 149 6 months ago
Chapter 148 6 months ago
Chapter 147 6 months ago
Chapter 146 6 months ago
Chapter 145 6 months ago
Chapter 144 6 months ago
Chapter 143 6 months ago
Chapter 142 6 months ago
Chapter 141 6 months ago
Chapter 140 6 months ago
Chapter 139 6 months ago
Chapter 138 6 months ago
Chapter 137 6 months ago
Chapter 136 6 months ago
Chapter 135 6 months ago
Chapter 134 6 months ago
Chapter 133 6 months ago
Chapter 132 6 months ago
Chapter 131 6 months ago
Chapter 130 6 months ago
Chapter 129 6 months ago
Chapter 128 6 months ago
Chapter 127 6 months ago
Chapter 126 6 months ago
Chapter 125 6 months ago
Chapter 124 6 months ago
Chapter 123 6 months ago
Chapter 122 6 months ago
Chapter 121 6 months ago
Chapter 120 6 months ago
Chapter 119 6 months ago
Chapter 118 6 months ago
Chapter 117 6 months ago
Chapter 116 6 months ago
Chapter 115 6 months ago
Chapter 114 6 months ago
Chapter 113 6 months ago
Chapter 112 6 months ago
Chapter 111 6 months ago
Chapter 110 6 months ago
Chapter 109 6 months ago
Chapter 108 6 months ago
Chapter 107 6 months ago
Chapter 106 6 months ago
Chapter 105 6 months ago
Chapter 104 6 months ago
Chapter 103 6 months ago
Chapter 102 6 months ago
Chapter 101 6 months ago
Chapter 100 6 months ago
Chapter 99 6 months ago
Chapter 98 6 months ago
Chapter 97 6 months ago
Chapter 96 6 months ago
Chapter 95 6 months ago
Chapter 94 6 months ago
Chapter 93 6 months ago
Chapter 92 6 months ago
Chapter 91 6 months ago
Chapter 90 6 months ago
Chapter 89 6 months ago
Chapter 88 6 months ago
Chapter 87 6 months ago
Chapter 86 6 months ago
Chapter 85 6 months ago
Chapter 84 6 months ago
Chapter 83 6 months ago
Chapter 82 6 months ago
Chapter 81 6 months ago
Chapter 80 6 months ago
Chapter 79 6 months ago
Chapter 78 6 months ago
Chapter 77 6 months ago
Chapter 76 6 months ago
Chapter 75 6 months ago
Chapter 74 6 months ago
Chapter 73 6 months ago
Chapter 72 6 months ago
Chapter 70 - 71 6 months ago
Chapter 66 - 69 6 months ago
Chapter 61 - 65 6 months ago
Chapter 60 6 months ago
Chapter 59 6 months ago
Chapter 58 6 months ago
Chapter 57 6 months ago
Chapter 56 6 months ago
Chapter 55 6 months ago
Chapter 54 6 months ago
Chapter 53 6 months ago
Chapter 52 6 months ago
Chapter 51 6 months ago
Chapter 50 6 months ago
Chapter 49 6 months ago
Chapter 48 6 months ago
Chapter 47 6 months ago
Chapter 46 6 months ago
Chapter 45 6 months ago
Chapter 44 6 months ago
Chapter 43 6 months ago
Chapter 42 6 months ago
Chapter 41 6 months ago
Chapter 40 6 months ago
Chapter 39 6 months ago
Chapter 38 6 months ago
Chapter 37 6 months ago
Chapter 36 6 months ago
Chapter 35 6 months ago
Chapter 34 6 months ago
Chapter 33 6 months ago
Chapter 32 6 months ago
Chapter 31 6 months ago
Chapter 30 6 months ago
Chapter 29 6 months ago
Chapter 28 6 months ago
Chapter 27 6 months ago
Chapter 26 6 months ago
Chapter 25 6 months ago
Chapter 24 6 months ago
Chapter 23 6 months ago
Chapter 22 6 months ago
Chapter 21 6 months ago
Chapter 20 6 months ago
Chapter 19 6 months ago
Chapter 18 6 months ago
Chapter 17 6 months ago
Chapter 16 6 months ago
Chapter 15 6 months ago
Chapter 14 6 months ago
Chapter 13 6 months ago
Chapter 12 6 months ago
Chapter 11 6 months ago
Chapter 10 6 months ago
Chapter 9 6 months ago
Chapter 8 6 months ago
Chapter 7 6 months ago
Chapter 6 6 months ago
Chapter 5 6 months ago
Chapter 4 6 months ago
Chapter 3 6 months ago
Chapter 2 6 months ago
Chapter 1 6 months ago
Tắt quảng cáo
X
X