Baki - Son of Ogre

Baki - Son of Ogre

Thể loại: Action

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Một bộ truyện thuần chiến đấu Cực hấp dẫn    

 

Từ Chapter 001 => 005 của nhóm  Lightning Group

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 292 3 months ago
Chapter 291 3 months ago
Chapter 290 3 months ago
Chapter 289 3 months ago
Chapter 288 3 months ago
Chapter 287 3 months ago
Chapter 286 3 months ago
Chapter 285 3 months ago
Chapter 284 3 months ago
Chapter 283 3 months ago
Chapter 282 3 months ago
Chapter 281 8 months ago
Chapter 280 8 months ago
Chapter 279 8 months ago
Chapter 278 8 months ago
Chapter 277 8 months ago
Chapter 276 8 months ago
Chapter 275 8 months ago
Chapter 274 8 months ago
Chapter 273 8 months ago
Chapter 272 9 months ago
Chapter 271 9 months ago
Chapter 270 9 months ago
Chapter 269 9 months ago
Chapter 268 9 months ago
Chapter 267 9 months ago
Chapter 266 9 months ago
Chapter 265 9 months ago
Chapter 264 9 months ago
Chapter 263 10 months ago
Chapter 262 10 months ago
Chapter 261 10 months ago
Chapter 260 11 months ago
Chapter 259 11 months ago
Chapter 258 11 months ago
Chapter 257 11 months ago
Chapter 256 11 months ago
Chapter 255 11 months ago
Chapter 254 11 months ago
Chapter 253 11 months ago
Chapter 251 11 months ago
Chapter 250 11 months ago
Chapter 248 11 months ago
Chapter 247 11 months ago
Chapter 246 11 months ago
Chapter 245 11 months ago
Chapter 244 11 months ago
Chapter 243 11 months ago
Chapter 242 11 months ago
Chapter 241 11 months ago
Chapter 240 11 months ago
Chapter 239 11 months ago
Chapter 237 11 months ago
Chapter 236 11 months ago
Chapter 235 11 months ago
Chapter 234 11 months ago
Chapter 233 11 months ago
Chapter 232 11 months ago
Chapter 231 11 months ago
Chapter 230 11 months ago
Chapter 229 11 months ago
Chapter 228 11 months ago
Chapter 227 11 months ago
Chapter 226 11 months ago
Chapter 225 11 months ago
Chapter 224 11 months ago
Chapter 223 11 months ago
Chapter 222 11 months ago
Chapter 221 11 months ago
Chapter 220 11 months ago
Chapter 219 11 months ago
Chapter 218 11 months ago
Chapter 217 11 months ago
Chapter 216 11 months ago
Chapter 215 11 months ago
Chapter 214 11 months ago
Chapter 213 11 months ago
Chapter 212 11 months ago
Chapter 211 11 months ago
Chapter 210 11 months ago
Chapter 209 11 months ago
Chapter 208 11 months ago
Chapter 207 11 months ago
Chapter 206 11 months ago
Chapter 205 11 months ago
Chapter 204 11 months ago
Chapter 203 11 months ago
Chapter 202 11 months ago
Chapter 201 11 months ago
Chapter 200 11 months ago
Chapter 199 11 months ago
Chapter 198 11 months ago
Chapter 197 11 months ago
Chapter 196 11 months ago
Chapter 195 11 months ago
Chapter 194 11 months ago
Chapter 193 11 months ago
Chapter 192 11 months ago
Chapter 191 11 months ago
Chapter 190 11 months ago
Chapter 189 11 months ago
Chapter 188 11 months ago
Chapter 187 11 months ago
Chapter 186 11 months ago
Chapter 185 11 months ago
Chapter 184 11 months ago
Chapter 183 11 months ago
Chapter 182 11 months ago
Chapter 181 11 months ago
Chapter 180 11 months ago
Chapter 179 11 months ago
Chapter 178 11 months ago
Chapter 177 11 months ago
Chapter 176 11 months ago
Chapter 175 11 months ago
Chapter 174 11 months ago
Chapter 173 11 months ago
Chapter 172 11 months ago
Chapter 171 11 months ago
Chapter 170 11 months ago
Chapter 169 11 months ago
Chapter 168 11 months ago
Chapter 167 11 months ago
Chapter 166 11 months ago
Chapter 165 11 months ago
Chapter 164 11 months ago
Chapter 163 11 months ago
Chapter 162 11 months ago
Chapter 161 11 months ago
Chapter 160 11 months ago
Chapter 159 11 months ago
Chapter 158 11 months ago
Chapter 157 11 months ago
Chapter 156 11 months ago
Chapter 155 11 months ago
Chapter 154 11 months ago
Chapter 153 11 months ago
Chapter 152 11 months ago
Chapter 151 11 months ago
Chapter 150 11 months ago
Chapter 149 11 months ago
Chapter 148 11 months ago
Chapter 147 11 months ago
Chapter 146 11 months ago
Chapter 145 11 months ago
Chapter 144 11 months ago
Chapter 143 11 months ago
Chapter 142 11 months ago
Chapter 141 11 months ago
Chapter 140 11 months ago
Chapter 139 11 months ago
Chapter 138 11 months ago
Chapter 137 11 months ago
Chapter 136 11 months ago
Chapter 135 11 months ago
Chapter 134 11 months ago
Chapter 133 11 months ago
Chapter 132 11 months ago
Chapter 131 11 months ago
Chapter 130 11 months ago
Chapter 129 11 months ago
Chapter 128 11 months ago
Chapter 127 11 months ago
Chapter 126 11 months ago
Chapter 125 11 months ago
Chapter 124 11 months ago
Chapter 123 11 months ago
Chapter 122 11 months ago
Chapter 121 11 months ago
Chapter 120 11 months ago
Chapter 119 11 months ago
Chapter 118 11 months ago
Chapter 117 11 months ago
Chapter 116 11 months ago
Chapter 115 11 months ago
Chapter 114 11 months ago
Chapter 113 11 months ago
Chapter 112 11 months ago
Chapter 111 11 months ago
Chapter 110 11 months ago
Chapter 109 11 months ago
Chapter 108 11 months ago
Chapter 107 11 months ago
Chapter 106 11 months ago
Chapter 105 11 months ago
Chapter 104 11 months ago
Chapter 103 11 months ago
Chapter 102 11 months ago
Chapter 101 11 months ago
Chapter 100 11 months ago
Chapter 99 11 months ago
Chapter 98 11 months ago
Chapter 97 11 months ago
Chapter 96 11 months ago
Chapter 95 11 months ago
Chapter 94 11 months ago
Chapter 93 11 months ago
Chapter 92 11 months ago
Chapter 91 11 months ago
Chapter 90 11 months ago
Chapter 89 11 months ago
Chapter 88 11 months ago
Chapter 87 11 months ago
Chapter 86 11 months ago
Chapter 85 11 months ago
Chapter 84 11 months ago
Chapter 83 11 months ago
Chapter 82 11 months ago
Chapter 81 11 months ago
Chapter 80 11 months ago
Chapter 79 11 months ago
Chapter 78 11 months ago
Chapter 77 11 months ago
Chapter 76 11 months ago
Chapter 75 11 months ago
Chapter 74 11 months ago
Chapter 73 11 months ago
Chapter 72 11 months ago
Chapter 70 - 71 11 months ago
Chapter 66 - 69 11 months ago
Chapter 61 - 65 11 months ago
Chapter 60 11 months ago
Chapter 59 11 months ago
Chapter 58 11 months ago
Chapter 57 11 months ago
Chapter 56 11 months ago
Chapter 55 11 months ago
Chapter 54 11 months ago
Chapter 53 11 months ago
Chapter 52 11 months ago
Chapter 51 11 months ago
Chapter 50 11 months ago
Chapter 49 11 months ago
Chapter 48 11 months ago
Chapter 47 11 months ago
Chapter 46 11 months ago
Chapter 45 11 months ago
Chapter 44 11 months ago
Chapter 43 11 months ago
Chapter 42 11 months ago
Chapter 41 11 months ago
Chapter 40 11 months ago
Chapter 39 11 months ago
Chapter 38 11 months ago
Chapter 37 11 months ago
Chapter 36 11 months ago
Chapter 35 11 months ago
Chapter 34 11 months ago
Chapter 33 11 months ago
Chapter 32 11 months ago
Chapter 31 11 months ago
Chapter 30 11 months ago
Chapter 29 11 months ago
Chapter 28 11 months ago
Chapter 27 11 months ago
Chapter 26 11 months ago
Chapter 25 11 months ago
Chapter 24 11 months ago
Chapter 23 11 months ago
Chapter 22 11 months ago
Chapter 21 11 months ago
Chapter 20 11 months ago
Chapter 19 11 months ago
Chapter 18 11 months ago
Chapter 17 11 months ago
Chapter 16 11 months ago
Chapter 15 11 months ago
Chapter 14 11 months ago
Chapter 13 11 months ago
Chapter 12 11 months ago
Chapter 11 11 months ago
Chapter 10 11 months ago
Chapter 9 11 months ago
Chapter 8 11 months ago
Chapter 7 11 months ago
Chapter 6 11 months ago
Chapter 5 11 months ago
Chapter 4 11 months ago
Chapter 3 11 months ago
Chapter 2 11 months ago
Chapter 1 11 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo